Multiconsult - Miljø og naturressurser - Solenergi | Foto_Øystein-Holm

Fra 2014 til 2015 er det installert fire ganger mer solcelle til privatboliger i Norge

Vekst i solkraftmarkedet i 2015

Fra 2014 til 2015 er det installert fire ganger mer solcelle til privatboliger i Norge. Nesten halvparten av nyinstallasjonene er gjort med støtte fra Enova. Totalt er det registeret 10 prosent samlet vekst i installert effekt via solceller.

8. februar 2016

Dette kommer fram av markedsdata innsamlet av rådgivingsselskapet Multiconsult. Dataene representerer de offisielle markedsdataene fra Norge til det internasjonale energibyrået IEAs årlige innsamling av markedsdata for solceller. Arbeidet finansieres av Forskningsrådet.

I 2015 ble det installert totalt 2,45 MWp solceller i Norge, som betyr en vekst på 10 prosent i forhold til 2014. Det er nett-tilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet.

Markedsutvikling for solcelleanlegg

– Det er gledelig å registrere at solkraftmarkedet fortsetter å vokse videre på tross av svake rammevilkår og stor usikkerhet rundt Plusskundeordningen og El-sertifikatsystemet, sier Øystein Holm i Multiconsult.

Markedet for frittstående anlegg utgjorde 925 kWp (mot 819 kWp i 2014). Det er verdt å merke seg at hyttemarkedet omtrent er doblet i løpet av de siste 5 årene. Hyttesegmentet karakteriseres nå av en økende andel avanserte hybride anlegg med større kapasitet på solceller eventuelt vindturbin og batterier i kombinasjon med diesel/bensinaggregat og vekselrettere for 230 Volt.

 

Stor økning innen boligmarkedet

Den viktigste endringen ser man i utviklingen av boligmarkedet. I dette segmentet ble det installert fire ganger mer solceller i 2015 i forhold til i 2014. Av det totale markedsvolumet på 700 kWp i dette segmentet ble 319 kWp finansiert gjennom støtteordningen «Enovatilskuddet» som ble lansert i januar 2015.

Markedsutvikling for solcelleanlegg i Norge fordelt på markedssegment

Gjennom «Enovatilskuddet» støttes solcelleanlegg opp til maksimalt 15 kWp med et engangstilskudd på kr. 10 000,- og i tillegg kr. 1250,- per installerte kWp. Basert på gjennomsnittlig systempris for 2015 utgjør denne støtten mellom 10 og 20 prosent av den totale investeringen.

Videre ble 98 kWp finansiert gjennom klimafondet i Oslo hvor solcelleanlegg kan få investerings-støtte på 40 prosent av investeringen.  Ettersom støtteordningen til Enova er rettighetsbasert, vil den resterende kapasiteten på 283 kWp mest sannsynlig kunne være støtteberettiget.

Økning i effektkapasitet

Samlet akkumulert effektkapasitet økte med 20 prosent og utgjør nå over 15 MWp. Det er fortsatt frittstående solcelleanlegg (off-grid) knyttet til hytter, infrastruktur og fyrlykter som dominerer dette bildet. Men akkumulert effektkapasitet for nett-tilknyttede anlegg fordoblet seg i løpet av fjoråret og utgjør nå 3,2 MWp, som gir en stipulert strømproduksjon på ca. 2,5 GWh/år.

I motsetning til privatmarkedet, registrerer man en nedgang for installasjoner for næringsbygg. –

– Årsaken til dette kan være stor usikkerhet knyttet til endringer av regelverket for Plusskunder og El-sertifikatordningen. Plusskundeordningen slik den foreligger i dag er en midlertidig og frivillig ordning, men etter planen skulle den gjøres pliktig og permanent i 2015. Innføringen av denne ordningen er imidlertid utsatt til juli i år, forteller Holm.

El-sertifikatordningen er en teknologinøytral markedsbasert ordning som skal støtte opp under utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Ordningen er felles for Norge og Sverige.

Kostnadsutvikling

Kostnadene for solcellemoduler og tilhørende systemkomponenter har i Norge sunket med prisutviklingen internasjonalt. Dette bildet reflekteres i mindre grad i norske systempriser, noe som i vesentlig grad er forårsaket av at markedsvolumet må kunne kalles beskjedent.

Gjennomsnittlig systempris for små eneboliganlegg viser ca. 10 prosent reduksjon i forhold til 2014.
Gjennomsnittlig systempris for større anlegg til næringsbygg viser ca.  5 prosent reduksjon i forhold til 2014

Systemprisutvikling små PV-anlegg          Systemprisutvikling PV-anlegg næringsbygg

Det må påpekes at oppgitte systempriser baseres på en begrenset mengde prisinformasjon fra et mindretall av leverandørene, og at enkelte svært avvikende priser ikke er medregnet da leveranseomfanget skiller seg vesentlig fra normal standard for gjeldende markedssegment. Dermed vil utviklingen i systempriser her kun være retningsgivende, og konkrete pristilbud eller reelle priser på anlegg vil kunne avvike vesentlig fra dette.

Det finnes ingen priser for store solcelle kraftverk eller anlegg i industriell skala fra 2015. Det er ikke realisert anlegg av denne typen i Norge enda, men gjennomsnittlig systempris for denne typen anlegg ble i 2014 oppgitt å ligge på 13 kr/Wp eks.mva.