Samferdsel Bane Ski Stasjon 1390 x 576

Vant prestisjeprosjekt

Multiconsult har vunnet prestisjeprosjekt i forbindelse med Konseptvalgsutredning for Grenlandsbanen

27. august 2015

I prosjektet skal Multiconsult, i samarbeid med Analyse og Strategi, rådgi jernbaneverket i Konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen», populært kalt KVU Grenlandsbanen.

Videreutvikling av viktig banestrekning

Prosjektet skal utredes som en videreføring av IC-strekningen sørover fra Porsgrunn/Skien, og med dette legge til rette for betydelig reisetidsbesparelser mellom Oslo og Kristiansand.

I tidligere utført Høyhastighetsutredning ble Sørlandsbanen og Bergensbanen pekt på som de to mest interessante korridorene med tanke på passasjergrunnlag. Samferdselsminister Solvik-Olsten varslet på bakgrunn av dette at Grenlandsbanen skulle utredes som eget tiltak.

– KVU Grenlandsbanen er rigget fra Jernbaneverkets side som et fellesprosjekt der Multiconsult med Analyse&Strategi har ansvaret for konseptutviklingen og bidrar med behov- og kravanalysen. Dette blir et spennende og utfordrende prosjekt som vi ser frem til å ta fatt på, sier Tone Manum, markedssjef Bane.

Gunnar Bratheim er Multiconsult sin oppdragsleder, og har god kjennskap til området gjennom tidligere arbeid med samme strekning i Høyhastighetsutredningen. Prosjektet løper frem til mars 2016.