Multiconsult skal bistå klimautvalget 2050 med ekspertise innen bl.a. klimagassutslipp fra bygg og transport. Foto: Gunner Ridderström.

Vant prestisjefylt bistand til Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Multiconsult er en av partnerne i en gruppe ledet av Menon Economics som har vunnet oppdraget med å gi faglig bistand til utvalget.

30. mars 2022

I gruppen inngår også Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Thema Consulting Group og Holth&Winge.

Vi er svært stolte over å være på vinnerlaget for denne prestisjefylte jobben. Utfordringene vi står overfor er komplekse og samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de beste løsningene, sier Kristin Olsson Augestad, Konserndirektør i Multiconsult Norge.

Multiconsult skal bistå med ekspertise innenfor blant annet livsløpsanalyser av klimagassutslipp fra bygg og transport, samt omdisponering av areal. Videre skal selskapet bistå med kunnskap om fornybar energi og lavkarbonløsninger, og foreslå gode energiløsninger for industri, bygg og transportsektor. Multiconsult har også spisskompetanse på utfordringer knyttet til biologiske, fysiske, geologiske og kjemiske virkninger og faktorer som påvirker verdifulle arter, naturtyper og økosystemer som vil være relevant inn i dette arbeidet.

Dette er viktige fagområder hvor vi ser frem til å bistå med vår kompetanse inn til Klimautvalget. Vår internasjonale erfaring innenfor energianalyse, konsekvensutredning og utvikling av fornybar energi er svært relevant for utvalgets arbeid, sier Augestad.

I evalueringen av tilbudet får gruppen høyeste score på kompetanse innen juss, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Tilbudt personell viser til svært god erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet EUs klimapolitikk, teknologiutvikling, nærings- og industripolitikk, sirkulærøkonomi, økosystemer på land og IPCCs metoder for enkelte sektorer.

Klimautvalget 2050

«Klimautvalget 2050» er et uavhengig ekspertutvalg nedsatt av Klima- og miljødepartementet. Norge har i klimaloven et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn de var i 1990.

Utvalget skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Målet skal nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen skal bidra til en utvikling som sikrer naturmangfold og et bærekraftig velferdssamfunn.

Rammeavtale på faglig bistand inn til Klimautvalget 2050

Avtalen med vinnergrupperingen er en rammeavtale. Via rammeavtalen skal Klimautvalget 2050 hente inn kapasitet og kompetanse til å framskaffe faglig grunnlag for de problemstillinger som er beskrevet i utvalgets mandat. Oppdragene vil variere, men vil i hovedsak bestå av kortere utredninger av problemstillinger, og fremskaffing og sammenstilling av informasjon.

Utvalget skal levere en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger) innen 1. november 2023.

Arbeidet vil foregå gjennom konkrete bestillinger om bestemte temaer og problemstillinger.