Multiconsult deltar i RESTORE

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet RESTORE skal Multiconsult bidra til utvikle økt kunnskap om restaurering av ødelagt natur etter inngrep fra blant annet utbygging | Foto: Multiconsult

Utvikler verktøykasse for restaurering av natur

Multiconsult deltar i forskning- og utviklingsprosjektet RESTORE, som forsker på restaurering av biologisk mangfold og økologisk funksjon. Målet er å utvikle en verktøykasse som skal bidra til mer målrettet restaurering av økosystemer i etterkant av utbyggingsprosjekter.

11. januar 2022

FoU-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og resultatet vil være en verktøykasse som beskriver hvordan gjennomføre restaurering av semi-naturlige økosystemer og hvordan følge opp i ettertid for å sikre at gjennomførte tiltak virker. Prosjektet skal også undersøke nye, innovative metoder og belønningssystemer som kan bidra til mer målrettet restaurering.

Tiltak og belønning for restaurering

RESTORE setter søkelys på semi-naturlige økosystem. Dette er naturområder som er påvirket av menneskelig aktivitet, men ikke i større grad enn at artene der er av lokal opprinnelse.

– RESTORE vil bidra med kunnskap for å kunne restaurere ødelagt natur. Multiconsult skal være med på å kartlegge behovene som landbruk, utbyggerbransjen og forvaltningsmyndigheter har, for å kunne gjennomføre en økologisk bærekraftig utførelse av sine prosjekter, sier Sølvi Wehn, oppdragsleder for Multiconsult.

Utvikle økt kunnskap om restaureringstiltak

Innenfor alle sektorer foregår det i dag tiltak med mål om å restaurere tapt natur. For utbyggerbransjen og landbruket er det utviklet insentiver som motiverer til å gjennomføre prosjekter med minst mulig økologisk fotavtrykk.

Eksempler på insentiver rettet mot utbyggerbransjen er BREEAM og CEEQUAL-sertifiseringer. For landbruket bidrar forvaltningsmyndighetene med økonomiske støtteordninger gjennom SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket), regionale miljøprogram og nasjonale handlingsplaner for truet natur.

– Til tross for disse belønningsordningene, ødelegges fremdeles mer natur enn det som blir restaurert. Dette er kritisk da tap og ødeleggelser av natur er en av de største truslene mot både naturmangfoldet og mennesker sin velferd både i Norge og globalt, sier Wehn.

FNs generalforsamling har definert tiåret 2021 til 2030 som verdens internasjonale restaureringstiår. Gjennom Stortingsmelding 14 – Natur for livet, har Norge vedtatt at 15 prosent av alle ødelagte naturområder skal restaureres innen 2030.

Det er i dag lite kunnskap om i hvor stor grad de få restaureringstiltakene som gjennomføres, oppnår målsetningen om å bevare biologisk mangfold og økosystemenes funksjon.

– Gjennom RESTORE skal vi derfor utvikle kunnskap om restaureringstiltak som både er realistiske og gjennomførbare og som gir gode resultater, sier Wehn.

Implementere RESTORE i rådgiving

Multiconsult spiller en viktig rolle i prosjektgruppen, med et stort nettverk innenfor utbyggerbransjen.

– Deltagelse i RESTORE er viktig for å synliggjøre Multiconsult som en ledende aktør innen kunnskapsbasert rådgivning. Ved å implementere resultatene fra RESTORE i vår rådgivning, vil vi bidra til mer økologisk bærekraftige utbyggingsprosjekter, sier Therese Sæthre, markedssjef for markedsområdet Vann & miljø i Multiconsult. Samarbeidspartnere vil inviteres til workshops og noen av utbyggingsprosjektene vil bli brukt som studieområder for feltforsøk.

Fakta om RESTORE

Prosjektet RESTORE strekker seg over 3 år og er et samarbeid mellom Multiconsult, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO – prosjekteier og prosjektleder), Møreforsking, NTNU vitenskapsmuseet, Ruralis, Statsforvalteren i Trøndelag, Miljødirektoratet, Tartu Universitet, NVE, Høgskulen på Vestlandet og Norsk Landbruksrådgivning. Multiconsult ved Naturressurser 1 og vegetasjonsøkolog Sølvi Wehn, (oppdragsleder for Multiconsult) er med på flere av arbeidspakkene.

Fakta om semi-naturlige naturtyper

I Norge finnes flere semi-naturlige naturtyper, som slåttemark, naturbeitemark, slåtte- og beitemyr og kystlynghei. Dette er naturtyper formet av langvarig hevd (høsting) gjennom slått, beite og brann. Her er det et stort biologisk mangfold og det representerer viktige jordressurser som bidrar til bærekraftig matproduksjon.
Arealinngrep som følge av utbygging samt opphør og endret landbrukspraksis, har fragmentert og degradert de semi-naturlige naturtypene som alle er på norsk rødliste for naturtyper. I Norge er 25 prosent av alle rødlistede arter knyttet til de semi-naturlige naturtypene.