Snøtipping i Skienselva | Foto: Jan Bjørn Taranrød/Varden

Utfordrende snøhåndtering

Etter den snørike vinteren 2017/2018 skjerpet miljømyndighetene oppmerksomheten og praksisen for håndtering av snø og drift av snømottak. I de siste årene har Multiconsult bistått flere kommuner med den utfordrende snøhåndteringen.

12. november 2019

Snø fra urbane områder har et variabelt innhold av potensielt forurensende stoffer; typisk metaller, olje, PAH-forbindelser (tjærestoffer), mikroplast, salt og avfall.

Overskuddssnø i mottak blir betraktet som avfall, med Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet. Det foreligger ingen veileder for snøhåndtering, og det er oppstått en forskjell i forvaltningspraksis mellom Fylkesmennene. Miljødirektoratet har sett behov for et felles regelverk med hensyn til snøhåndtering.

Fra et miljøfaglig ståsted er det vanskelig å finne en god definisjon på hva forurenset snø er.

– Vi ser det er store variasjoner i potensiell miljøbelastning fra overskuddssnø. Det er også mange forskjellige problemstillinger knyttet til selve håndteringen og disponeringen av snøen, ikke minst det å finne egnede lokaliteter, sier miljøgeolog Henrik Myreng i Multiconsult.

Miljømyndighetene kommer på banen

De ulike prosjektene som Multiconsult har vært involvert i viser at det er store forskjeller mellom lokaliteter, både med hensyn til miljøbelastning og behovet for rådgivning på tiltaksløsninger.

– Vi tror håndtering av overskuddssnø er et område der det er et betydelig behov for rådgivning i årene fremover, og Multiconsult er ønsker å hjelpe kommunene med å finne fram til gode løsninger for å håndtere snømassene, sier Myreng.