Tanzania_1390576

Vannet skal pumpes fra Victoriasjøen til landsbyer lenger inn i landet.

Utbygging av vannforsyning i nord-Tanzania

Omtrent halvparten av befolkningen i Tanzania mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann. Multiconsult deltar i planleggingen av et stort vannforsyningsprosjekt i Simiyu-provinsen, nord i landet.

5. august 2016

Multiconsult ble tidligere i år valgt til å utføre konsekvensutredningen for Simiyu-prosjektet på oppdrag fra Ministry of Water and Irrigation i Tanzania. Dette er et stort prosjekt som skal gi rent drikkevann til 136 landsbyer med ca. 263.000 innbyggere.

– Rent drikkevann er en forutsetning for helse og for utvikling generelt. Det er spennende å bidra til at et slikt viktig prosjekt utformes på en bærekraftig måte, sier Jørn Stave, oppdragsleder i Multiconsult.

Profilert prosjekt

Konsekvensutredningen ble ferdigstilt i slutten av juni, som var tidsfristen for oversendelse til FNs klimafond. Utbyggingskostnadene skal etter planen dekkes av klimafondet og den tyske investeringsbanken KfW.

– Dette er et profilert prosjekt i Tanzania, som er høyt prioritert av myndighetene. Multiconsult viser gjennom dette oppdraget at vi har miljørådgivere med topp kompetanse internasjonalt, sier seksjonsleder for naturressurser Gro Dyrnes.

Uttak av vann fra Victoriasjøen

Simiyu-provinsen grenser til Victoriasjøen, som er den eneste sikre vannkilden i denne tørre delen av Tanzania. Utbyggerne planlegger å pumpe vann fra Victoriasjøen til et nytt vannrenseanlegg og videre gjennom en 135 km lang hovedvannledning innover i landet. Kapasiteten er beregnet til 19 millioner liter per dag.

– Vannledningene skal legges i grøft langs hovedveiene. Konsekvensutredningen viser imidlertid at deler av traseen er oppdyrket og bebygd. Multiconsult foreslår derfor at hovedvannledningen flyttes enkelte steder for å unngå arealkonflikter og tvangserverv av boliger. Videre anbefales ny plassering av to vannmagasiner som er i konflikt med en planlagt nikkelgruve og et viktig kulturminne for lokalbefolkningen, forklarer Stave.
Uttaket av vann fra Victoriasjøen som følge av Simiyu-prosjektet vil isolert sett ikke ha vesentlig betydning for vannbalansen i innsjøen, men de samlede konsekvensene av dette og mange andre vannprosjekter rundt Victoriasjøen må håndteres i samarbeid med de andre landene i vassdraget. Myndighetene i Tanzania vil i første omgang sende over konsekvensutredningen til nabolandene Kenya og Uganda.

Erstatningsutbetalinger for berørte eiendommer

Neste fase av prosjektet er detaljprosjektering hvor Multiconsult vil ha ansvar for å utarbeide en «resettlement action plan». Dette innebærer blant annet taksering av alle berørte eiendommer og beregning av erstatningsutbetalinger.

Konsekvensutredningen kan lastes ned fra hjemmesidene til KfW.