Utarbeider planer for sykkelstamveg

Multiconsult har utarbeidet kommunedelplaner og konsekvensutredning for en 14 kilometer sykkelstamveg på strekningen Stavanger-Forus-Sandnes.

20. mars 2012

Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt i norsk sammenheng, og planlegges som et tiltak KUN for syklister.

Høsten 2009 fikk Multiconsult jobben med å utarbeide planene. Planfasen ble ferdigstilt i 2011 og kommunedelplanen er nå vedtatt i både Stavanger og Sandnes kommune.

– Etter en konkurranse der vi konkurrerte med fem andre konsulentselskap, har vi nå blitt tildelt jobben med reguleringsplan inkl. tekniske planer for en sterkning på ca. ni kilometer, sier Multiconsults oppdragsleder Wenche Torvund.

– Standarden på sykkelstamvegen skal være høy for å bidra til at flere vil velge sykkel framfor bil på reiser til og fra jobb, sier Thor Inge Thrana, oppdragsansvarlig i Multiconsult.

Statens vegvesens innstilling

«Multiconsult as har vist den beste oppgaveforståelsen og er best på kvalitet. Prisen er på middels nivå, men firmaet kommer samlet sett best ut».

– Vi tar Statens Vegvesens innstilling som et godt tegn, både på at vi har truffet på pris og beskrivelse, og at Statens vegvesen er fornøyde med jobben som ble gjort med kommunedelplaner og konsekvensutredning, sier Wenche Torvund.

Sikkerhet for andre trafikanter

Der sykkelstamvegen ligger inntil eller nær områder som medfører økt sjanse for at andre trafikanter eller lekende barn kan komme inn på vegen, skal det vurderes å anlegges fysisk skille mot sykkelstamvegen. Dette kan være i form av gjerde, mur, skjerm, hekk eller nivåforskjeller.

Kryssinger av kjøreveger skal være planskilte, og kryssing med gang- og sykkelveger/turstier skal fortrinnsvis være planskilte. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå denne standarden skal nødvendige avbøtende tiltak iverksettes.