NTNU i Trondheim | Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto/NTNU

Universitetene beholder ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer

Regjeringen overføringer ikke forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg. Multiconsult sto for en kartlegging av eiendomsforvaltning som et ledd i vurderingen av hvem som skulle forvalte disse byggene og eiendommene.

25. mai 2020

I 2018 bestilte regjeringen en områdegjennomgang om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Formålet var å identifisere muligheter og utfordringer ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå tiltak som skulle øke kostnadseffektiviteten. Capgemini anbefalte da at staten burde avvikle modellen med selvforvaltende bygg og i stedet overføre ansvaret til Statsbygg. Begrunnelsen var at det kunne gi en mer effektiv forvaltning av eiendomsmassen.

Gjennomgang av eiendomsforvaltningen

I oppfølgingen av områdegjennomgangen kartla Multiconsult forvaltningen og tilstanden til de selvforvaltende institusjonenes eiendom. Kartleggingen viste at institusjonene arbeider godt med eiendomsforvaltning og at tilstandsgraden for eiendomsmassen har blitt bedre over tid. Flere av forutsetningene til Områdegjennomgangens anbefalinger ble også gjennomgått og det ble funnet at det ikke fantes tilstrekkelig underlag for å fatte en beslutning om overtakelse. Multiconsult leverte sin rapport i desember 2019.

Nå har regjeringen ferdigbehandlet saken hvor den konkluderer med at statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU ikke skal innlemmes i statens husleieordning. I stedet vil regjeringen i samarbeid med de selvforvaltende universitetene vurdere andre tiltak som kan legge til rette for fortsatt god forvaltning av eiendommene.

– Det viktigste for regjeringen er at studentene og de ansatte har gode rammer for utdanning og forskning, ikke hvem som forvalter byggene. Derfor forventer vi at universitetene nå legger gode planer for styrket vedlikehold og rehabilitering av statens universitetsbygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Les pressemeldingen fra regjeringen.