1/2

Risikostyring med digitale verktøy. | Foto: Thomas Haugersveen

2/2

Arnstein Skogset, fagleder RAM og Sikkerhet, Utbyggingsdivisjonen Bane NOR | Foto: Bane NOR

Tryggere prosjekter med digital innovasjon – RiskBIM

En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter. Nå har prosjektet fått tildelt 6,8 millioner kroner, og svært positive tilbakemeldinger, fra Norges Forskningsråd.

4. april 2019

Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet, kalt RiskBIM.

– Tilbakemeldingen fra forskningsrådet har vært overveldende positiv. I følge svaret fra forskningsrådet har prosjektet «et meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder», sier Arnstein Skogset, fagleder RAM og Sikkerhet, Utbyggingsdivisjonen Bane NOR

Bane NOR er prosjektansvarlig, og IFE vil være hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult har både finansierende og utførende roller, og NTNU vil ha en utførende rolle. Budsjettet for prosjektet er 15 millioner kroner, hvor halvparten er egeninnsats i form av arbeidstimer fra deltagerne. Prosjektet har en varighet på tre år.

– Fokuset i prosjektet vil være å forbedre arbeidsprosesser og dataflyt, og utvikle metoder og verktøy for risikohåndtering og visualisering av risiko og statusinformasjon, sier Arnstein Skogset.

Prosjektet skal forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) og SHA (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) ved å utnytte potensialet som ligger i BIM (Building Information Model) og tilhørende verktøy.

– Tanken er at dette vil forbedre og effektivisere analyseprosessen, gi økt bevissthet på forhold som må utbedres under prosjektering, støtte tidlig identifisering av risikoreduserende tiltak, og hjelpe til med kontinuerlig og effektiv oppfølging av status på risikoforhold. Prosjektet vil gi et solid løft for forbedret risikostyring i samferdselsprosjekter, sier Skogset.

Innen jernbane har det allerede en stund vært fokus på å bruke resultater fra RAMS og SHA i BIM-modeller, men dette har vært på et overordnet nivå og i hovedsak enkle modeller.

Risikovurdering
BIM inneholder digitale 3D-modeller av et prosjekt, og gir en unik mulighet til å planlegge og analysere i detalj før første spadetak. Problemet i dag er at arbeidet med risikovurderinger ikke utnytter de mulighetene BIM gir. Dette skal RiskBIM-prosjektet gjøre noe med.

Mens de forskjellige fagdisiplinene involvert i et prosjekt, som underbygning, signal, arkitektur, geologi, elektro, jernbanetekniske fag og lignende bruker BIM aktivt i utforming av sine løsninger, har RAMS- og SHA-informasjon til en viss grad vært frakoblet.

Foruten at risikoinformasjonen i enda større grad enn i dag skal integreres direkte i BIM-modellene, vil det være fokus på å utnytte BIM som et verktøy for analyse og håndtering av risikoforhold.

«Den overordnede ideen med RiskBIM er å gi beslutningstakere et lett tilgjengelig, oppdatert og helhetlig bilde av risikoforhold gjennom alle livsløpsfaser av et samferdselsprosjekt.»

-Uttrekk fra søknaden om prosjektmidler til Norges Forskningsråd.