1/3

Grunnundersøkelser | Foto: Multiconsult

2/3

Grunnundersøkelser | Foto: Multiconsult

3/3

Grunnundersøkelser | Foto: Multiconsult

Grunnundersøkelser

Ta kontakt på grunnundersokelser@multiconsult.no

Multiconsult er landets ledende aktør på grunnundersøkelser med 17 geotekniske borerigger og tre borebåter fordelt over hele landet. Vi har geotekniske laboratorier på flere lokasjoner, utstyrt med det siste innen analyseinstrumenter.

Våre leveranser

Vi leverer geoteknisk- og miljøgeologisk rapport til alle prosjekter og alle faser. Typiske leveranser kan være:

  • Informasjon om grunnforholdene i kostnadsanalyser
  • Dokumentasjon av forurenset grunn i forkant av terrenginngrep og ved eiendomsoverdragelse (Due Diligence)
  • Grunnundersøkelser og utredning av områdestabilitet i reguleringsplan
  • Grunnforholdsanalyser for detaljprosjektering
  • Installasjon og overvåkning av poretrykk og grunnvannstand

Vi kan bistå med utarbeidelse av omfang og detaljeringsnivå.

Grunnundersøkelser i Multiconsult

Multiconsults borledere har over 40 års erfaring med grunnboring. Vi leverer geotekniske grunnundersøkelser i alle faser og under alle forhold. Fagmiljøet i selskapet drives av utvikling og kjennetegnes av høy kvalitet. Med Norges største geotekniske fagmiljø i ryggen, og en vilje til å gå ett skritt lenger, muliggjør vi ditt prosjekt.

Vårt arkiv er vår historie

Med over 30 000 geotekniske og miljøtekniske datarapporter i vårt omfattende grunnundersøkelsesarkiv, besitter vi unik lokalkunnskap fra store deler av landet. Denne historien er tilgjengelig for våre kunder og i arkivet har vi opparbeidet solid kompetanse over 80 år.

Hva er grunnundersøkelser

Kunnskap om grunnforholdene er en sentral del av enhver byggeprosess. Det ligger stor risiko i mangelfull informasjon om grunnforholdene, og en økende andel ansvarssaker oppstår grunnet dette. Med grunnforhold menes blant annet dybde til berg, klassifisering av løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstanden.

Med mindre det er berg i dagen vil det alltid være en viss usikkerhet knyttet til grunnforholdene i ditt prosjekt. Ofte er det slik at kommuner vil kreve at grunnforholdene kartlegges i forbindelse med byggeprosjekter, gjerne allerede som del av reguleringsplanen. Når det skal utføres terrenginngrep i områder med mistanke om forurensning, er det iht. forurensningsforskriften krav om å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse. Multiconsult utfører regelmessig miljøtekniske grunnundersøkelser med våre kompetente miljøgeologer.

En datarapport fra Multiconsult er en sammenstilling og opptegning av alle nødvendige data om grunnen, enten det gjelder miljøundersøkelser eller geotekniske undersøkelser. Dokumentet danner grunnlaget for miljøteknisk, geoteknisk og byggeteknisk prosjektering av gravearbeider, byggegroper, fyllinger, skjæringer, støttekonstruksjoner og fundamenteringsprinsipper.