Foto: Multiconsult/Marte Nordahl

Energikartlegging

En energikartlegging er en systematisk undersøkelse og vurdering av bygg, tekniske anlegg og bruken av bygg. Kartlegging kan omfatte energireduksjonstiltak, effektreduksjonstiltak, lokal fornybar energiproduksjon og varmeproduksjon, samt energiomlegging.

Veldig mange boliger, borettslag, sameier og yrkesbygg har et stort uforløst potensial for å redusere energikostnader. En energikartlegging gir deg en oversikt over hvor bygget deres bruker mye energi, og hvilke tiltak som vil senke energibruken.

Formålet med å få gjennomført en energikartlegging vil være å senke beboernes eller byggets energiutgifter. Dette kan en oppnå med ulike tiltak for energieffektivisering.

Hvorfor energikartlegging er en god investering

 • Gir eier og driftsansvarlig bedre kjennskap til bygningsmassen og bruk av bygget
 • Identifiserer og prioriterer energisparemuligheter
 • Reduserer driftskostnader
 • Reduserer klimaavtrykk
 • Øker boligverdien
 • Bedre betingelser for finansiering og forsikring
 • Gir mulighet for å søke om støtte fra Enova, Oslo kommune m.fl.
 • Spesielt aktuelt ved behov for rehabilitering og oppgradering

Energikartlegging steg for steg

Steg 1: Avgrensning og datainnhenting. Innledende samtaler og planlegging: økonomi, ambisjoner og forutsetninger gjennomgås slik at energirådgiveren blir kjent med prosjektet.

Steg 2: Befaring i anlegget for å kartlegge energitap og -tap: energirådgiveren besøker bygget eller virksomheten for å kartlegge energitap og identifisere potensielle energieffektiviseringstiltak. Ser på bygg, tekniske anlegg, drift og dokumentasjon (datablader o.l).

Steg 3: Analysere innsamlet data. Modellerer med datasimuleringsprogram Simien, iht krav Enova og energimerkeforskriften.

Steg 4: Identifisere og prioritere tiltak

 • Driftsanbefalinger og strakstiltak: Dette er tiltak som antas lønnsomme, men som utgjør en beskjeden energibesparelse og/eller gjelder enkle justeringer i drift og bruk som ikke utgjør betydelig investeringskostnad. Tiltakene angis med kort beskrivelse (ingen tilhørende beregninger).
 • Tiltak for nærmere vurdering: Dette er tiltak hvor det er vanskelig å konkretisere energibesparelse eller lønnsomhet, eller at tiltaket ikke sees som aktuelt nå, men kan bli aktuelt ifm. et fremtidig vedlikeholdsbehov. Tiltakene angis med kort beskrivelse (ingen tilhørende beregninger).
 • Utredede tiltak: Tiltak som antas å ha betydelig energi- og/eller effektbesparelse eller som kan gi betydelig energiproduksjon, hvor det er hensiktsmessig å gjøre beregninger for å vurdere lønnsomheten til tiltaket.

Steg 5: Rapport

Støtteordninger

Enova gir økonomisk støtte til borettslag, sameier og yrkesbygg som vil energieffektivisere. Vi hjelper dere med alt rundt søknadene.

Kontakt oss

Våre energirådgivere bistår i små og store spørsmål vedrørende energikartlegging og hvilke støtteordninger som bør benyttes.

Ta direkte kontakt med Kjetil Bøhmer, rådgiver miljø og energi.