Tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge

Multiconsult har gjennom mange år vært ledende innen tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge. Det er gjennomført tilstandsanalyser på et stort antall av de Norske kirker, både fredede og verneverdige kirkebygg.

12. september 2014

Skienskontoret v/Jostein Madsen og Preben Jensen fra Oslo kontoret har i den senere tid hatt tett dialog med KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Årsaken til dette er at KA ønsker å lage en felles plattform til kirkevergene for blant annet å ivareta saksbehandling, tilstandsanalyser og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for vedlikeholdet av kirkebyggene.

Vellykket Multiconsult prosjekt

Vår Frelsers kirke i Haugesund har vært et godt eksempel på gjennomføring av et rehabiliteringsprosjekt. Det ble tatt grundige tilstandsanalyser i forkant av prosjektet som dannet grunnlag for at tiltakene er gjennomført innenfor kostnadsrammene.

I den forbindelse var Jostein Madsen og Preben Jensen på en evalueringsrunde sammen med KA v/Margethe Moe og deler av byggekomitèn i Haugesund den 26. august 2014.

Kurs for kirkevergene

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på kirkene. Kirkevergene har forskjellige kunnskaper om å drifte og vedlikeholde kirkene sine. I den forbindelse var vi også representert hos KA i Oslo den 2. sept. 2014 for å bistå kursholder fra Grette advokatkontor og revisor fra KA i forbindelse med et planlagt kurs for kirkevergene i Norge i oktober 2014, sier Jostein Madsen.

Det er også ønskelig fra KA at Multiconsult kan være med å bistå i forbindelse med utarbeidelse av en veileder for kirkevergene.

Videre arbeid

Multiconsult har stor kompetanse innen tilstandsanalyser og gjennomføring av kirkerehabilitering. Det jobbes på tvers av regionene og avdeling Skien v/Jostein Madsen vil fortsatt holde kontakt med KA for om mulig å få noen pilotprosjekter i etterkant av kurset for kirkevergene som holdes i oktober.