Tar «tempen» på vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg

Vedlikeholdsnivået i kommunal bygningsmasse i 2011 var lavere enn i 2008. Kan dette bety at etterslepet øker eller skjules det tiltak gjennom investeringsmidlene? Multiconsult har tatt initiativ til en ny kartlegging slik at i utviklingen fra forrige rapport i 2008 kan vurderes.

6. mai 2013

Vedlikeholdsnivået i kommunal bygningsmasse i 2011 var lavere enn i 2008. Kan dette bety at etterslepet øker eller skjules det tiltak gjennom investeringsmidlene? Multiconsult har tatt initiativ til en ny kartlegging slik at i utviklingen fra forrige rapport i 2008 kan vurderes.

– Vi trenger en nasjonal oppgraderingsplan, derfor må etterslepet som tema opp på den sentralpolitiske arena nå i valgkampen» sier Svein Bjørberg i Multiconsult.

Undersøkelse gjøres i samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF). Resultatene fra kartleggingsdugnaden vil ventelig foreligge i juni 2013.

Behov for oppdaterte tall etter 2008

I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomført en kartlegging av tilstanden til kommunale bygninger. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet også et vesentlig grunnlag for RIFs State of the Nation rapport (2010), som fikk betydelig oppmerksomhet. Nå er det vist interesse for å repetere systematikken brukt for KS-rapporten gjennom en ny kartlegging. NBEF har derfor sammen med Multiconsult tatt initiativ til å gjøre en ny vurdering med samme metode som i 2008.

Økning etter 2008 – men deretter en redusert innsats?

I henhold til Statistisk sentralbyrå, med utgangspunkt i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), var vedlikeholdskostnadene ca. kr. 85 pr. m2 i 2008 og økende til ca. kr. 120 pr. m2 i 2009. Økningen var en effekt av Regjeringens tiltakspakke som kun varte i ett år. Etter dette har vedlikeholdskostnadene blitt redusert, og for 2011 var tallet ca. kr. 75 pr. m2. NBEF stiller spørsmål om dette betyr at det akkumulerte forfallet er i ferd med å øke eller om nedganden i vedlikeholdskostnader skyldes at mange kommuner har fornyet dårlige bygg gjennom investeringer eller om det ligger mye oppgraderinger i investeringsbudsjettene. Dette vil kartleggingsdugnaden forhåpentligvis kunne gi indikasjoner på.

Vedlikehold på den politiske dagsorden

Valgåret 2013 bør være et godt år for å sette vedlikehold av våre bygningsverdier på den politiske dagsorden. Gode bygninger skaper trivsel både sosialt og miljømessig, noe som har stor betydning for læring, arbeidsglede og effektivitet. Men vedlikehold taper ofte i kampen om budsjettmidler fordi mange kommuner sliter med stram økonomi. Utfordringen med oppgradering av bygningsmassen må derfor settes på den nasjonale politiske dagsorden. Rapporten vil kunne gi grunnlag for å se hvordan utviklingen av den tekniske tilstanden har vært og som et grunnlag til å utfordre politikerne om hva de vil gjøre.