Subsidier ødelegger

Lave kraftpriser ødelegger effekten av norsk energibistand i Mosambik, skriver Ryan Glenn Anderson og Ingar Flatlandsmo i Multiconsult i Dagens Næringsliv.

20. mars 2014

Innlegget som sto på trykk i Dagens Næringsliv 19. mars:

Norsk bistand til afrikansk energisektor medfører i flere tilfeller store tap for lokale kraftselskap. Det viser studien «Impact Assessment of Rural Electrification Projects in Mosambik», gjennomført av Multiconsult på vegne av Norad. Tapene oppstår ved utvidelser av kraftnettet i land der kraftprisene ligger under kraftselskapenes faktiske kostnader.

Det statlige kraftselskapet Electricidade de Moçambique (EDM) i Mosambik mottok støtte tilsvarende 38 millioner dollar fra Norge og Sverige i perioden 2005-2008. Midlene skulle brukes til å bygge tre kraftlinjeprosjekter nord i landet. Målet var fattigdomsbekjempelse gjennom økt tilgang til elektrisitet og styrking av verdiskapingen i de aktuelle områdene.

God samfunnsøkonomi, dårlig bærekraft
EDM er blant kraftselskapene i Afrika som presterer best hva gjelder kundetilknytninger til nettet, og de norskfinansierte prosjektene har også levert langt over målsetningene i så måte. Multiconsults nyttekostnadsanalyse av prosjektene viser en sterk positiv nytte, med en samfunnsøkonomisk internrente på 19 prosent.

Dersom overskuddet ble fordelt på en rimelig måte skulle prosjektene være til stor nytte for både forbrukerne og kraftselskapet. Dessverre viser beregningene at de ekstremt lave kraftprisene i Mosambik gir forbrukerne uforholdsmessig store og kortsiktige gevinster på bekostning av kraftselskapet. Faktisk ligger kraftprisene til kundene langt under produksjonskostnaden.

Selv om kraftprisene skulle økes betraktelig fremover, så vil EDM ifølge Multiconsults beregninger tape hele 117 millioner dollar på de norskfinansierte prosjektene over deres levetid.

På kort sikt truer situasjonen EDMs mulighet til å utvide kraftnettet og gi flere mennesker tilgang til elektrisitet. På lengre sikt trues EDMs evne til å vedlikeholde eksisterende infrastruktur, og dermed bærekraften til hele kraftsektoren. Resultatet blir mindre utbygging av kraftnettet, og dårligere kvalitet i leveransene til eksisterende strømkunder.

Bistandspolitikken må revurderes
Studien viser at bistand til elektrifisering kan ha en viktig fattigdomsbekjempende effekt, samtidig som subsidierte kraftpriser har en ødeleggende effekt på bærekraften til norske bistandsmidler.

Denne kunnskapen bør legge føringer for fremtidig norsk tilnærming til energibistand. Det bør vurderes om Norge skal prioritere å gi bistand til utvidelse av strømnettet i land som ikke er villig til å innføre en strømpris som i større grad reflekterer kostnadene.

Av Ryan Glenn Anderson, seniorrådgiver/samfunnsøkonom, og Ingar Flatlandsmo, rådgiver/siviløkonom, begge i Multiconsult