F.v: Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Janett Skjelvik (Statoil) og Rolf Jacobsen (Statoil)

Studie og prosjektering på Northern Lights, Norges første karbonlagringsanlegg

Statoil har tildelt Multiconsult kontrakten “Northern Lights – Site preparation and Marine structures”. Kontraktens verdi er ca. 24 millioner kroner for Multiconsult og arbeidet påbegynnes umiddelbart.

16. november 2017

Multiconsult skal prosjektere havneanlegget for skipsanløp, kaianleggene og tomteopparbeidelsen med all infrastruktur for landterminalen. Prosjektering av administrasjonsbygget er en opsjon i kontrakten. Arbeidet inkluderer konsept, FEED, detaljprosjektering og oppfølgingsfaser.

– Vi er stolte over å bli tildelt denne kontrakten og vi ser frem til å utvikle anlegget i tett samarbeid med Statoil i tiden fremover. Med denne kontrakten befester vi vår posisjon som den ledende rådgiveren innen landanlegg. Samtidig er det tilfredsstillende at vår spisskompetanse innen olje og gass bidrar til at Norge kan oppnå klimamålene i Paris-avtalen, sier Christopher Løken, markedssjef Olje & Gass i Multiconsult.

Kontrakten skal fullføres i løpet av 2021, men hovedtyngden av Multiconsults arbeid vil bli gjennomført i 2018 og 2019.

Den norske regjeringen har uttalt at det blir svært vanskelig å innfri målene i Paris-avtalen og FNs mål om bærekraftig utvikling uten at karbonfangst- og lagring tas i bruk i stor skala. En fullskala CCS-verdikjede med fangst fra opptil tre industrielle kilder, skipstransport og permanent geologisk lagring er nå under planlegging i Norge.

Gassnova har det overordnede ansvaret for å realisere regjeringens ambisjon om et full-skala demonstrasjonsprosjekt. Statoil ble i juni 2017 tildelt oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager mer i detalj, og for å få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning. Prosjektet har i ettertid blitt styrket ved at Shell og Total har kommet inn som samarbeidspartnere.

Gassnova og Statoil har besluttet at et mottaksanlegg for CO2 skal bygges på CCB Kollsnes AS sin grunn i Naturgassparken næringsområde i Øygarden kommune i Hordaland.

En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.