Illustrasjonsbilde | Foto: Adobe Stock/oleksandr

Studie om dispensasjoner fra arealplaner

En ny studie tar for seg årsaker til dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven, og kommer også med forslag til tiltak. Multiconsult har i samarbeid med Holth & Winge AS utført studien om årsaker til dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

13. februar 2023
Cato A. Mørk

Studien inneholder blant annet en analyse av i hvilke grad egenskaper ved planprosesser, vedtatte arealplaner og behandling av dispensasjonssøknader kan bidra til å forklare omfanget av dispensasjoner. Det fremmes også flere forslag til tiltak og virkemidler som kan redusere omfanget av dispensasjoner.

I studien ble syv kommuner intervjuet om sin dispensasjonspraksis, og 374 dispensasjonsvedtak gjennomgått.

– Det er et mål å redusere antall søknader om dispensasjoner fra arealplaner. Gjennom denne studien har vi sett nærmere på årsakene som ligger bak hvorfor det ofte blir nødvendig å søke om dispensasjon, og kommet med forslag. I arbeidet har vi gjennomgått en rekke vedtak og intervjuet syv kommuner for å få mer inngående kunnskap om deres praksis i dag, sier Espen Skårsmoen som har deltatt i arbeidet for Multiconsult sammen med Kristine Lien Skog.

Dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven (pdf).