Multiconsult utfører studie om bærekraft av kraftnett til havs | Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Studie om bærekraft av kraftnett til havs

Multiconsult skal det neste halvåret gjennomføre en studie om bærekraft for kraftnett til havs på oppdrag av Statnett. Statnett har valgt Multiconsult til å utrede påvirkninger av nett til havs med tanke på klima, natur og miljø samt sosiale forhold.

14. mai 2024

– Studien er viktig for å bedre kunnskapen om hvordan samfunnet kan øke produksjon og distribusjon av fornybar energi fra havvind, samtidig som det det legges til rette for å minimere negative virkninger fra blant annet klimagassutslipp, naturtap og sosiale påvirkninger, sier Gro Dyrnes, avdelingsleder for Vassdrag, natur og klima i Multiconsult.

Prosjektet er delt inn i to faser. Den første fasen skal se på klimafotavtrykket for et sammensatt basisanlegg bestående av tekniske installasjoner på land, offshore og overføringskabler mellom disse. Neste fase skal evaluere klimafotavtrykket fra alternative tekniske konsepter og muligheter for klimagassreduksjon. Beregningene vil bli gjort for hele anleggets livsløp, og både materialer, energi og arealbruksendringer skal tas med.

Gjennom avtalen skal Multiconsult og Statnett vurdere gjennomførbarhet, fremdriftspåvirkning, klimagassreduksjon, påvirkning på miljømessige og sosiale bærekraftaspekter og kostnader ved tiltakene. Avtalen inneholder også opsjoner for ytterligere arbeid knyttet til vurderinger av sameksistens mellom nettløsningen og annen arealbruk samt påvirkninger på natur og miljø.

Multiconsult stiller med rådgivere innen livsløpsanalyse og klimagass, bærekraft, høyspent, konstruksjon og marint og terrestrisk naturmangfold.