1/3

Solhaug barnehage, Notodden | Foto: Jens Hammer, Telen

2/3

Liv Kari Skudal Hansteen i RIF

3/3

Konsernsjef Grethe Bergly

Stort oppgraderingsbehov for bygg og infrastruktur

En ny rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser at vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse. RIF mener det er nødvendig med et krafttak for å bedre situasjonen.

28. april 2021
Cato A. Mørk

Det er tredje gang at RIF kartlegger tilstanden på veinettet, sykehus, skoler, vannledninger og andre bygg og infrastruktur. Arbeidet er utført av ledende ingeniører, og kvalitetssikret av uavhengige fageksperter. Resultatet er samlet i rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021.

– Siden forrige kartlegging i 2015 har oppgraderingsbehovet på bygg og infrastruktur økt med 600 milliarder kroner. Dersom vi lar denne veksten fortsette vil vi sende en kostnadsbombe videre til neste generasjon. Kommune, fylkeskommune og stat må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, og de må ha ressurser til å gjøre jobben, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

State of the Nation 2021 viser at kommunal- og fylkeskommunal vei, i tillegg til jernbane, sykehus og kommunale bygg kommer verst ut. Disse fem kategoriene har alene et oppgraderingsbehov på 1 800 milliarder kroner.

Den landsomfattende kartleggingen inneholder også noen lyspunkter. Rapporten viser at Avinor, Statsbygg og Statnett utmerker seg når det gjelder forvaltningen av egen bygningsmasse og infrastruktur.

Et sentralt poeng i State of the Nation 2021 er at samfunnet må rustes for å håndtere de utfordringene som kommer fremover.

Viktig vedlikehold

Multiconsult har gjennomført vurderingen av kommunale bygg, helsebygg og andre statlige bygg i rapporten.

– Vi bygger mye nytt og fint, men de aller fleste byggene vi skal bruke i fremtiden er allerede bygget, og vi må sørge for å ta godt vare på og utvikle også disse. Drift og vedlikehold av eksisterende bygg må derfor løftes enda høyere opp på agendaen, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Hun mener politikerne og etatene som forvalter bygningsmassen må sette tydelige og langsiktige mål for forvaltning av eiendommene og bygningene.

– Det må stilles krav til strategisk porteføljestyring, slik at man får oversikt over alle arealer, beliggenhet, tilstand og vedlikeholdsbehov. Dette må vurderes opp mot befolkningsprognoser og fremtidige behov for skoler, eldreomsorg, helse og andre områder, sier Bergly.

Bergly understreker at ved å gjennomføre vedlikehold som bevarer verdiene, så får vi glede av investeringen i mye lenger tid, samtidig som byggene fungerer godt for brukerne, er arealeffektive og bruker lite energi.

Les «State of the Nation 2021».