1/3

Kvikkleireskredet i Gjerdrum omfattet et område på 300 ganger 700 meter | Foto: Multiconsult

2/3

Skredet i Gjerdrum tok med seg deler av veien | Foto: Multiconsult

3/3

Multiconsult gjorde undersøkelser inne i skredgropen | Foto: Multiconsult

Sterke inntrykk

Natt til 30. desember 2020 fikk politiet melding om et kvikkleirskred i boligområdet Nystulia i Ask i Gjerdrum kommune. Et areal på om lag 300 ganger 700 meter hadde rast ut, og mindre skred fortsatte de neste dagene. Totalt ble mer enn 1600 mennesker berørt av kvikkleireskredet.

13. oktober 2021

Tekst: Sissel Fantoft

Politi, ambulansetjeneste, brannvesen, Forsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satte umiddelbart i gang med oppgaver i skredområdet.

For å vurdere ytterligere skredrisiko, sørge for en trygg arbeidssituasjon for nødetatene og vurdere omfanget av nødvendig evakuering i boligområdet, kontaktet NVE umiddelbart de geotekniske miljøene til både Multiconsult og NGI. Begge selskapene har en rammeavtale med NVE om akuttberedskap ved skredhendelser.

– Det første vi gjorde var å samle sammen alt vi hadde av undersøkelsesrapporter for området og fikk fraktet dette til stedet, forteller Odd Arne Fauskerud, fagdirektør for geofag i Multiconsult.
Multiconsult ble samme dag bedt om å stille med døgnkontinuerlig bemanning i skredområdet. I løpet av et par timer hadde Fauskerud mobilisert 8-10 personer til vaktordningen.

– Det var fantastisk å oppleve hvor innstilt kollegene var til å droppe nyttårsfeiringen og reise til Gjerdrum for å bidra. Flere ringte meg uoppfordret og meldte seg til tjeneste, sier han.

Multiconsults medarbeidere installerte seg etter hvert i ei campingvogn som også fungerte som pauserom for redningstjenesten. Selv om det var mange ulike aktører involvert, utviklet det seg raskt et fellesskap.

– Vi delte en målsetting om å finne alle menneskene som var tatt av skredet. I første omgang handlet det om å finne overlevende, men selv da det håpet svant, var det viktig å finne de omkomne. Det betyr mye for de pårørende å kunne begrave sine kjære, sier Fauskerud. Fauskerud er tydelig at alvoret i situasjonen preget dem alle. Den totale stillheten som var i området etter skredet er noe flere beskriver som noe som de kjente på. En stillhet som kun innimellom ble avbrutt av hundene i søkeområdet når de gjorde en markering.

– Det var en merkelig stillhet og det ble opplevd ekstra sterkt de gangene hundene ga lyd for seg. Vi visste da at de kanskje hadde gjort et funn. Noen ganger ble markeringene etterfulgt av redningsmannskaper som kom ut av gropa bærende på bårer. Det gikk inn på oss alle å være vitne til at omkomne ble fraktet forbi, men tankeprosessen slo først inn i ettertid, sier Fauskerud.

Fra skredgropen på Gjerdrum | Foto: Multiconsult

Imponerende profesjonalitet

I Fauskerud er imponert over måten en så omfattende operasjon ble ledet på av politiet og lokal kriseledelse. Det gode faglige samarbeidet mellom de faglige miljøene i NVE, NGI og Multiconsult oppleves av Fauskerud som sentralt for å kunne ivareta sikkerheten for nødetatene og lokalbefolkningen i etterkant av skredet.

– Alle var fokusert på å løse sine oppgaver, og lokale frivillige sørget for å levere mat og drikke til dem som jobbet. Kyndig ledelse fra NVE gjorde oss trygge på vår rolle. Det ble for eksempel raskt etablert en rutine om at ingen skulle stå alene med en beslutning. Det bidrar til en ekstra trygghet i en ekstrem situasjon, sier han.

Bred involvering

Det er mange ulike miljøer i Multiconsult som har bidratt i etterkant av det tragiske skredet på Ask. Medarbeidere fra Oslo, Trondheim, Skien, og etter hvert Mo i Rana, har alle bidratt med dyktige medarbeidere.

– Vi har sterke geomiljøer flere steder i landet, og stilte med vår beste kompetanse uavhengig av geografisk plassering. Mange flere kunne ha bidratt. Det har vært fint å oppleve fleksibiliteten og viljen til å skape gode løsninger som har vært gjennomgående hele veien. Dette er noe jeg tar
med meg videre, fastslår Fauskerud.

I akuttfasen var oppdraget fra NVE å vurdere risikoen for videre skredutvikling, samt vurdere omfanget av nødvendig evakuering i boligområdet. Multiconsult systematiserte informasjonen fra tilgjengelige grunnundersøkelser, utførte grundige vurderinger og friskmeldte områder slik at evakuerte beboere kunne flytte hjem. Multiconsult hadde også medarbeidere som overvåket skredkanten og ga fortløpende informasjon til letemannskapene.

Viktig arbeid gjenstår

Etter akuttfasen overtok Multiconsults kontor i Mo i Rana oppdragsledelsen. Oppdraget nå består i å planlegge og prosjektere permanente sikringstiltak for den delen av rasområdet Multiconsult er tildelt.
– Det er faglig utfordrende, både fordi grunnforholdene er vanskelige, og fordi det er anleggsteknisk krevende å gjennomføre tiltak i området, forklarer Fauskerud. Selv om det sjelden er en direkte sammenheng mellom økt nedbør og kvikkleireskred, kan økt erosjon bidra til større risiko ved mye nedbør.

På Gjerdrum bidro sannsynligvis menneskelig aktivitet til økt erosjon. Dette kommer frem i rapporten «Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020» som ble lagt fram i oktober og publisert på Regjeringens nettsider.

– Alt dette er elementer vi må ta hensyn til når vi planlegger utbygginger, spesielt i slike områder. Vi må trekke ut så mye kunnskap vi kan fra denne hendelsen for å unngå at noe lignende skjer igjen, sier han. Fauskerud mener at det finnes et hull når det gjelder hvem som har ansvar
for å sikre at foreslåtte tiltak fungerer i hele utbyggingsprosjektets levetid.

– Naturlige prosesser og menneskelig aktivitet er de to hovedårsakene til kvikkleireskred. Det er særdeles viktig å ha kontroll på det som kan utløse skred. Samtidig er det behov for en tydeliggjøring av ansvaret for at etablerte tiltak blir fulgt opp slik at vi sikrer at de opprettholder sin funksjon
gjennom hele levetiden, understreker han.

For å lykkes med dette er det viktig å tenke mer helhetlig og tverrfaglig både i prosjektgjennomføringen og i et drifts- og forvaltningsperspektiv.
– Slik det er i dag kan mangelen på oversikt og helhetstankegang bidra til at feil og avvik oppstår. Her tror jeg det ligger et stort potensial i å utnytte teknologiske muligheter for håndtering av store mengder data og etablering av holistiske beslutningsgrunnlag, legger Fauskerud til.

Glemmer aldri

I den første akuttfasen hadde ambulansepersonellet på Gjerdrum daglige debriefinger med alle som jobbet på stedet, også medarbeiderne fra Multiconsult. I ettertid har Multiconsults medarbeidere også hatt to gode debriefingsrunder med en ekstern organisasjonspsykolog. Kontrasten mellom å sitte foran en dataskjerm på kontoret til å jobbe midt i et katastrofeområde
er enorm.

– Det setter jobben vi gjør i et viktig perspektiv, og minner oss på hvor små marginene kan være, sier Fauskerud.
– For oss som har vært involvert er dette opplevelser som kommer til å sitte i livet ut – både det dramatiske, men også det positive i form av viljen til innsats, fellesskapsfølelsen og læringen vi tar med oss videre, sier Odd Arne Fauskerud.

Fagdirektør for Geo i Multiconsult, Odd Arne Fauskerud

FAKTA KVIKKLEIRESKREDET I GJERDRUM

  • Natt til 30. desember 2020 rykket nødetatene ut til et boligfelt og jordbruksområde i Ask i Gjerdrum kommune etter meldinger om et leirskred.
  • Hendelsen utløste den største blålysaksjonen i Norge siden 22. juli 2011.
  • 10 personer mistet livet i skredet, og 14 bygninger med til sammen 31 boenheter forsvant i skredgropa.
  • I tillegg til nødetatene deltok Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige hjelpeorganisasjoner og lokale lag og foreninger i innsatsen etter skredet.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal skredmyndighet og bisto nødetatene med faglig rådgivning i kjølvannet av skredet. NVE benyttet geoteknisk kompetanse fra Multiconsult og Norges Geotekniske Institutt (NGI) i arbeidet.
  • 5. januar 2021 opplyste politiet at de hadde gitt opp håpet om å finne flere savnede i live, og aksjonen skiftet fokus til å lete etter antatt omkomne. Den siste av de omkomne ble funnet 22. mars.
  • Multiconsult leverte underlag til rapporten om skredet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Blant annet gjort stabilitetsberegninger for situasjonen før skredet gikk etter dagens beregninger, og laget en fullstendig 3D-modell av grunnforholdene i området. Rapporten «Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020» ble publisert på Regjeringens nettsider i slutten av september 2021.
  • Rapporten peker på erosjon i Tistilbekken som årsak, og konkluderer med at erosjonen har gått raskere enn normalt som et resultat av menneskelig aktivitet. Den direkte utløsende årsaken var den rekordvåte høsten før, fastslår rapporten.