1/3

Shreya Nagothu i Multiconsult overleverer rapporten til olje- og energiminister Terje Aasland | Foto: Hilde Eide/Multiconsult

2/3

Tove Lunde Bakker - Eksfin, Terje Aasland pg Sjur E. Bratland - Norwep | Foto: Hilde Eide/Multiconsult

3/3

Shreya Nagothu fra Multiconsult presenterer funnene i rapporten.

Sterk vekst i fornybarnæringen

2021 ble nok et rekordår for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, med en vekst på 12 prosent. Omsetningen i de internasjonale markedene sto for den kraftigste veksten. Havbasert vindkraft vokste mest, solkraft hadde en god vekst, mens landbasert vindkraft har redusert omsetning, viser en ny rapport.

21. november 2022
Kristine Gjerstad Røe / Cato A. Mørk

Multiconsult har utarbeidet rapporten på oppdrag for Olje- og Energidepartementet, Eksportfinansiering Norge (Eksfin) og Norwegian Energy Partners (NORWEP) og ble offentliggjort mandag 21. november.

– Tallene fra 2021 viser at den norskbaserte fornybarnæringen har flere ben å stå på, med etablerte leverandørindustrier innen alle de store fornybarteknologiene. Dermed forsetter trenden med vekst som vi har sett siden 2018, med kontinuerlig vekst i flere sektorer, sier Shreya Nagothu, rådgiver i Multiconsult.


Nagothu mener at norske aktører bruker de store mulighetene som finnes i de internasjonale markedene. De norske aktørene besitter kompetanse fra blant annet offshore, maritim og andre næringer som er ettertraktet i den globale grønne energiomstillingen.

Havvind dominerer veksten

Total omsetning for den norskbaserte fornybarnæringen var på 62,5 milliarder kroner, en vekst på 12 prosent fra 2020. Havvind var nesten like stort som de andre fire fornybarsektorene samlet målt etter omsetning, og sto for 47 prosent av fornybaromsetningen i Norge i 2021. Den største veksten kom innenfor internasjonal utbygging. Også utstyrsleveranser for havvind i Norge mer enn doblet seg, hvor mye er knyttet til utbyggingen av Hywind Tampen.

Den totale omsetningen for solenergi passerte 8 milliarder kroner i 2021, med vekst i både nasjonal og internasjonal omsetning. Veksten i havvind og solenergi har bidratt til å dempe effekten av omsetningsfallet innen landvind. Vannkraftsektoren holdt seg stabil i 2021 med en total omsetning på rundt 10 milliarder kroner. I 2021 hadde bioenergi en total omsetning på 3,7 milliarder kroner, og fortsetter å være den minste fornybarsektoren, til tross for vekst fra 2020.

Havvind vil trolig fortsette å være den største driveren i den norske fornybarnæringen de neste årene. Takten på utviklingen i Norge og hvilken rolle norske aktører kan ta særlig innen flytende havvind vil nok påvirke hvor stor og rask veksten kan bli framover. For 2022 forventer vi også at sol vil fortsette å vokse i det nasjonale markedet, der flere bakkemonterte solparker nå er under tidligfaseutvikling. Det blir spennende å følge med på hvordan høye kraftpriser og skatte- og avgiftsregler vil påvirke utbygging av fornybar energi framover, sier Shreya Nagothu.

Sysselsetting i fornybarnæringen fortsetter å vokse, og omfattet i 2021 rundt 17 300 årsverk. Vannkraft sto for omtrent 40 prosent av de sysselsatte, og havvind fortsatte å vokse til rundt 4 300 årsverk ved årsslutt.

Total omsetning 2018-2021 (i mrd NOK)

Kartlegger nye områder

For første gang tar rapporten også for seg de norskbaserte næringene for hydrogen og CO2-håndtering. Den totale omsetningen innenfor hydrogen i 2021 er estimert til rett under 1,5 milliarder kroner, mens omsetning for næringen innen CO2-håndtering er estimert til ca. 1,4 milliarder kroner.

– Disse næringene er foreløpig relativt små, men vi forventer at de kan vokse betraktelig i årene som kommer etter hvert som teknologien utvikler seg, sier Shreya Nagothu.

Fakta om Fornybarrapporten 2021

Rapporten er gjennomført av Multiconsult på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), Eksportfinansiering Norge (Eksfin) og Norwegian Energy Partners (NORWEP). Det er fjerde året på rad Multiconsult utarbeider rapporten. Formålet er å kartlegge omsetning og sysselsetting i de norskbaserte næringene for fornybar energi, hydrogen og CO2-håndtering, og tilknyttet aktivitet, i 2021, og med fokus på leverandørindustrien. Den norske fornybarnæringen inkluderer vannkraft, landbasert og havbasert vindkraft, solenergi og bioenergi. I tillegg kartlegges også kraftnett og kraftmarked/-salg, men disse defineres som tilknyttede næringer.

Rapporten presenterer nasjonal omsetning, eksportomsetning og omsetning fra datterselskap i utlandet (utenlandsomsetning). Summen av disse omtales som total omsetning.

SektorTotal omsetning
(mrd. NOK)
Sysselsetting
i Norge
(antall årsverk)
Landbasert vindkraft11,12 339
Vannkraft9,87 485
Havbasert vindkraft29,34 322
Solenergi8,62 262
Bioenergi3,7919
Totalt fornybar62,517 327
Hydrogen1,5788
CO2-håndtering1,4728