Christian Nørgaard Madsen administrerende direktør

Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult

Stabil og lønnsom vekst i Multiconsult

Multiconsult økte omsetningen med 10,9 prosent i 2014, blant annet som følge av store offentlige samferdselsprosjekter og oppgraderingsbehov i kraftsektoren. Sikring av større kontraktsinngåelser gjennom året bidro til rekordhøy ordrereserve ved inngangen til 2015.

22. april 2015

– Vi er svært godt fornøyd med resultatet i 2014. Høy etterspørsel etter rådgivende ingeniører, spesielt innen forretningsområdene energi og samferdsel, gjør at Multiconsult vokser organisk ved ansettelser og oppkjøp av andre virksomheter, sier administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen.

Multiconsult oppnådde en omsetning på 2 265,6 millioner kroner i 2014, tilsvarende en vekst på 10,9 prosent sammenlignet med året før. Netto driftsinntekter (fratrukket innkjøp fra underleverandører) økte med 10,2 prosent fra 2013 og endte på 1 986,5 millioner kroner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 246,5 millioner kroner i 2014. Årets resultat etter skatt endte på 166,7 millioner kroner.

Rekordhøy ordrereserve
2014 har vært et begivenhetsrikt år for Multiconsult med økende oppdragsmengde og høy aktivitet:

  • Multiconsult har sikret store kontrakter innen samferdsel- og energisektoren, inkludert norske veiprosjekter som Fylkesvei 109 Råbekken-Alvim (Statens vegvesen) og E18 Tvedestrand-Arendal delstrekning 2 (Statens vegvesen) og energiprosjektene SKL-ringen (Statnett), Kamuzu Barrage (Malawi) og Alto Malto (Chile), som bidrar til at ordrereserven i konsernet ved utgangen av 2014 beløp seg til rekordhøye 1 362 millioner kroner.
  • Mange store og viktige oppdrag har pågått, som Nyhamna Expansion (Kværner, onshore terminal), Campus Ås (Statsbygg), Kampflybase (Forsvarsbygg), Follobanen (Jernbaneverket), Kulturbyggene i Bjørvika, Mount Coffee (Vannkraft i Liberia) og Hebron (Kværner, Offshore Canada) for å nevne noen. De 25 største oppdragene til Multiconsult stod for ca. 30 prosent av netto driftsinntekter.

Markedet innen bygg og eiendom har vært preget av regionale forskjeller, mens industrisektoren var mer avventende gjennom året som gikk. Innen olje og gass har det vært knyttet usikkerhet til markedsutviklingen.

– Ved langvarig lavt investeringsnivå i olje- og gassektoren vil Multiconsult kunne overføre kompetanse og kapasitet fra olje- og gassektoren til samferdsel og infrastruktur, på samme måte som myndighetene kan overføre investeringskapasitet til andre sektorer. Derfor jobber vi målrettet med å rekruttere de største talentene i bransjen, sier Nørgaard Madsen.

Rigget for videre vekst
Multiconsult er et komplett multifaglig rådgivnings- og prosjekteringsselskap. For å posisjonere selskapet for videre vekst ble det i løpet av fjoråret gjennomført flere strategiske tiltak.
Den internasjonale satsingen ble styrket i 2014 gjennom oppkjøpet av det polske datterselskapet til Atkins, som fikk navnet Multiconsult Polska og ble innlemmet i konsernet fra september måned. Selskapet drives fra Polen og har et fagmiljø bestående av rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene samferdsel, miljø og naturressurser og olje og gass.

Notering på Oslo Børs
I oktober 2014 vedtok generalforsamlingen å starte prosess for mulig notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Forberedelsene er i full gang. Arbeidet følger tidsplanen, men endelig beslutning og tidspunkt avhenger av utviklingen i aksjemarkedet og andre forhold. Resultatet for 2014 ga grunnlag for at generalforsamlingen den 16. april vedtok et ordinært utbytte på 84 millioner kroner (32 kroner per aksje) til selskapets aksjonærer, noe som tilsvarer ca 50 prosent av resultat etter skatt.

I forbindelse med planlagt børsnotering ble det også vedtatt et ekstraordinært utbytte på 191,6 millioner kroner (73 kroner per aksje). Utbetaling av det ekstraordinære utbyttet er betinget av at børsnoteringen blir gjennomført. Ordinært og ekstraordinært utbytte vil bli utbetalt til de aksjonærer som er registrert per generalforsamlingsdagen 16. april 2015.

– For å kunne realisere Multiconsults vekstambisjoner fullt ut ønsker selskapet en endret og mer fleksibel eierstruktur som sikrer bedre likviditet i aksjen. En børsnotering vil muliggjøre nye aksjeprogram for medarbeiderne og sikre en fortsatt høy andel medarbeidereierskap. Målet er å bygge et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt ved å bli best i bransjen på kundeopplevd kvalitet og gode prosjektstyringsprosesser, sier Nørgaard Madsen.

Selskapet hadde ved årsslutt en meget solid balanse med stor kontantbeholdning. Utbytteutdelingen vil føre til en mer hensiktsmessig kapitalstruktur i forkant av den planlagte børsnoteringen.

Gode framtidsutsikter
Multiconsult er godt posisjonert for videre vekst og lønnsomhet. De overordnede markedsutsiktene for 2015 anses å være positive, men vil variere noe innenfor de enkelte markedsområder. For olje- og gassektoren ventes lavere etterspørsel som følge av lavere oljepris og redusert investeringsaktivitet på norsk sokkel, mens store offentlige samferdselsprosjekter ventes å gi betydelige vekstmuligheter innenfor samferdsel og infrastruktur. Innenfor energiområdet ventes det vekst, blant annet som følge av store vedlikeholds- og investeringsbehov i kraftsektoren. Bygg- og eiendomsmarkedet vil også i 2015 vise regionale forskjeller, men totalt ventes veksten å være i takt med KPI.

 

2014 2013 Endring
Brutto driftsinntekter 2 265,6 2 042,1 10,9%
Netto driftsinntekter
(fratrukket innkjøp fra underleverandører)
1 986,5 1 802,6 10,2%
Driftsresultat før avskrivninger
(EBITDA)
246,5 213* 15,7%
 Resultat før skatt 227,6 229,5 -0,8%
* Sammenlignbare EBITDA for 2013 er uten engangseffekter knyttet til planendring av uførepensjon (48,1 millioner kroner).  For 2014 var det ingen slike effekter.