1/2

Hywind Tampen | Illustrasjon: Equinor

2/2

Heikki Holmås

Spennende fremtid med flytende havvind

Flytende havvind kan skape mange arbeidsplasser og bidra til en omfattende teknologiutvikling, viser en fersk rapport som blant annet er utarbeidet av Multiconsult. Hywind Tampen er del av Equinors satsing på flytende havvind.

20. mars 2019

– Våre analyser viser at norsk leverandørindustri kan ha mye å tjene på at Hywind Tampen flytende havvindpark realiseres nå, fordi de vil være tidlig ute med å få viktige referanser i en industri som forventer stor vekst det neste tiåret, sier seniorrådgiver Heikki Eidsvoll Holmås i Multiconsult.

Han påpeker at havvind er et voksende og viktig marked for selskapet. Det er Multiconsult som sammen med partnere Future Technology og THEMA Consulting har utarbeidet ringvirkningsanalysen og den samfunnsøkonomiske analyse for prosjektet, i forbindelse med Equinors konsekvensutredning.

Hywind Tampen forventes å gi innovasjon og læreeffekter som i neste omgang vil være med på å gjøre flytende offshore vind til en kommersiell teknologi, samt bedre norske leverandørbedrifters konkurransemessige posisjon i et kommende marked for leveranser til norske og internasjonale flytende havvindprosjekter.

Verdens største
Hywind Tampen på 88 MW ligger an til å bli verdens største flytende havvindpark dersom den settes i drift i 2022, og vil være tre ganger så stor som Equinors Hywind Scotland (30 MW), verdens eneste flytende havvindpark per dags dato.

Vindparken er planlagt koblet opp mot de fem Gullfaks og Snorre-installasjonene for å forsyne dem med vindbasert elektrisk kraft og gi CO2-besparelser på i snitt minst 200 000 tonn CO2 årlig. Partnerne i lisensene er Equinor, Petoro, Exxon Mobil, Idemitsu, DEA Norge, Point Resources og OMV. Equinor utvikler prosjektet for lisenseierne.

Teknologiutvikling
Hywind Tampen kan gi kunnskap om teknologiutvikling både hos prosjektutvikler, partnere og leverandørindustrien. På denne måten kan teknologi for flytende havvind utvikles og danne forutsetninger for ny industri.

Dette vil i neste omgang gi grunnlag for å utnytte norske næringsressurser og skape ny næringsaktivitet. I tillegg vil førstegangsbruken og teknologiutviklingen knyttet til integrering av vind og gass i et isolert totalsystem kunne gi overføringsvirkninger utover olje og gassindustrien.

Ringvirkninger
Med utgangspunkt i estimerte investerings- og driftskostnader er det i rapporten anslått at Hywind Tampen-prosjektet alene kan gi ringvirkningseffekter på opp til 3 000 årsverk i norsk næringsliv og et betydelig bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP). Brorparten av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase. Også i et lenger perspektiv kan flytende vindkraft bli en stor industri i Norge som kan gi mange arbeidsplasser og inntekter.

Les mer: