Sørget for BREEAM NOR sertifisering

Eiganes skole i Stavanger har i regi av Multiconsult blitt den tredje skolen i Norge som har oppnådd BREEAM NOR sertifisering.

18. mars 2016

Det er Brynhild Kvalvik-Watne fra Multiconsult som har vært BREEAM akkreditert personell (AP) i prosjektet.

Very good» i BREEAM NOR

I tett samarbeid med oppdragsgiver og de prosjekterende har Brynhild nå fått skolen klassifisert etter BREEAM NOR, som den tredje skolen i Norge. Bygningen er klassifisert for designfasen den 24. februar 2016 til «Very good» i BREEAM NOR (63,1 %poeng).

– Vi synes det er svært positivt at Stavanger kommune har valgt å gå for et BREEAM-bygg, og mener dette er et valg som kommer byggets brukere til gode. BREEAM har ført til at løsninger er satt opp mot hverandre på en mer utstrakt måte, det er tatt gjennomtenkte beslutninger, og prosessen er godt dokumentert. Oppdragsgiver har uttrykt stor begeistring for prosessen og at delmålet er nådd, sier Brynhild.

7000 kvadratmeter

Bruttoarealet til nye Eiganes skole er på 7000 m2. Skolen er på 2 etasjer med teknisk rom på taket.

Skolen inneholder Eiganes skole (barneskole 1-7 klasse), den franske skole (barne- og ungdomsskole 1-10 klasse), ESA-senter (for barn med autisme-diagnoser) og et nærmiljøsenter med aula og amfi. Nybygget blir knyttet sammen med eksisterende hovedbygning med en gangbro. I tillegg bevares eksisterende gymsal. Uteområdet endres og oppgraderes. Prosjekteringsfasen begynte høsten 2013 og skolen skal være klar til bruk ved skolestart i august 2016.

Teknisk om Eiganes

Bygningen varmes av bergvarme. Det er fokus på at tekniske system fungerer hensiktsmessig i forhold til delt bruk og inndeling i klasse- og grupperom. I prosjektet har det vært stort fokus på lysforhold, materialvalg, kjemikaliebruk, produkter med emisjoner, energibruk, støy og avfall både i forhold til anleggsperioden og i driftsfasen.

Brukermedvirkning har blitt vektlagt i prosjektet; brukere inkluderer både skolenes ansatte, elever og foresatte, og også brukere av nærmiljøsenteret.

– Uteområdet blir opparbeidet etter gode og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne; elevene. På samme måte skal skolen bli brukt som læringsressurs, og det endelige resultat av disse innspillene og løsningene har vi ikke sett ennå, sier Brynhild.