Grankrysset på E6 i Akershus er et eksempel på et planfritt veikryss | Foto: Tommy Gildseth/Wikipedia

Skal utrede planskilte motorveikryss

Multiconsult skal bistå Nye Veier med å finne frem til optimaliserte løsninger for planskilte kryss på motorveier. Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.

18. november 2019

– Hensikten med prosjektet vi nå går i gang med er å bidra til å redusere tiden til planlegging av kryss, samt redusere byggekostnad, byggetid og kostnader til drift og vedlikehold. Samtidig er det selvfølgelig avgjørende at kryssene har et samlet design som ivaretar ønsket trafikal funksjonalitet og øvrige servicefunksjoner, som kan være unike. Kryssene skal selvfølgelig også være bygget med hensyn til høy trafikksikkerhet og lav miljøinnvirkning, sier oppdragsleder Odd Magne Sørfossmo i Multiconsult.

Ett planskilt eller planfritt kryss er et veikryss der trafikkstrømmene krysser hverandre uhindret, og benyttes i hovedsak på motorveier og større veier. Nye Veier ønsker å oppnå en effektivisering i planlegging, bygging og drift av nye planskilte kryss for motorvei.

– Vi ønsker å finne frem til en mer systematisk tilnærming til valg av krysstype og elementer som kan standardiseres. Sluttproduktet blir en rapport som oppsummerer hvilke elementer som kan standardiseres, hva som er viktig å ta hensyn til og hvordan legge opp til en god prosess som kan bidra til at planlegging og bygging blir rasjonelt. Rett og slett komme frem til en mer effektiv og da rimeligere måte å planlegge og bygge planfrie kryss på, sier Sørfossmo.

Arbeidet starter opp i november og er planlagt ferdigstilt i februar.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, og skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier i Norge.