1/4

Silje Skarsten, Linn Nefertari Leh, Eveliina Kalioniemi og Sølvi Wehn skal jobbe med naturrestaurering i Trondheim

2/4

Multiconsult og Trondheim kommune går foran i restaurering av natur

4/4

Silje Aunehaugen er avdelingsleder for Energi og Industri i Multiconsult

Skal restaurere naturen i Trondheim

Trondheim kommune går i gang med et omfattende arbeid for kartlegging av natur som kan restaureres. Multiconsult er valgt som samarbeidspartner og vil framover samle alt som finnes av data på naturtyper, arter og andre biologiske verdier i Trondheim kommune, noe som vil være viktig for fremtidig ivaretakelse av naturen.

25. april 2024
Stian Moursund

Flere og flere kommuner vedtar at de skal være arealnøytrale; altså hvis man ødelegger natur så må man restaurere annen natur. Trondheim kommune har også vedtatt å være arealnøytrale, og som et ledd for å kunne gjennomføre dette ønsker de å kartlegge arealer som kan restaureres i kommunen. Så vidt vi kjenner til er det kun én kommune i Norge som har gjennomført et tilsvarende kartleggingsarbeid tidligere.

– Trondheim er i front og viser vei, og tar sitt samfunnsansvar på alvor. Det er vi glad for å kunne hjelpe dem med, sier Sølvi Wehn som er økolog i Multiconsult i Midt-Norge.

Multiconsult sin oppgave er å samle alt som finnes av data på naturtyper, arter og andre biologiske verdier i Trondheim kommune. Det inkluderer alle typer økosystem fra vann til land og alle typer artsgrupper fra planter til fugl, fisk og dyr. Alle innsamlede data skal anvendes til å bygge en modell som identifiserer alle naturområder som kan tilbakeføres til opprinnelig natur eller natur som har bedre økologisk funksjon. Til sist skal vi ha et heldekkende kart med områder som er restaurerbare. Denne informasjonen kan Trondheim kommune benytte i Qgis (et åpent kildekode-geografisk informasjonssystem (GIS).

Når vi har utviklet modellen så skal Multiconsult hjelpe kommunen i prioriteringen av hvilke områder som bør utbedres først og hvilke tiltak som kan benyttes. Disse vurderingene kommer til å handle om både økonomi og effekt. La oss si at et restaureringstiltak har positiv effekt for en art, men negativ effekt for en annen. Da må vi prioritere, og vurdere effekten av tiltaket for naturen som helhet. Og det er nettopp helhetsperspektivet som er spesielt å legge merke til i dette arbeidet.

-Ved å samle alle data for alle biologiske verdier – både arter og naturtyper – så sikrer Trondheim kommune at effekten av alle tiltak vurderes opp mot hverandre. Det blir rett og slett en helhetlig tilnærming til naturen vår, og det er vi stolt over å få være med på, sier Sølvi Wehn.

Relevant for samfunnsoppdraget

Arbeidet sammen med Trondheim kommune handler om å bidra til å ivareta goder vi får fra naturen samt dens egenverdi. Mye av det som har vært ødelagt kan restaureres og vi kan igjen få tilbake tapte funksjoner. Vi er inne i FNs tiår for restaurering, og det er derfor ekstra betimelig å ta del i en aktiv forvaltning av ansvaret om å nå Norges ambisjoner om å restaurere 30% av degradert natur.

– Dette er en god oppgave for Multiconsult. Det er et økende fokus på restaurering av natur hos flere av våre kunder, og skal vi restaurere så må vi vite hva som er degradert. Det er første steg, og det kommer Trondheim kommune til å oppnå med denne unike modellen, sier Silje Aunehaugen som er avdelingsleder for Energi og Industri i Multiconsult.

Kontrakten for restaurering av natur med Trondheim kommune varer i første i omgang ut året med flere opsjoner om videre arbeid. -Det blir spennende å se hvilke konkrete tiltak som blir valgt, og vi ser frem til å være med ut felt for å gi råd i det videre arbeidet med datainnsamling, tolkning og gjennomføring, sier Sølvi Wehn.

Anerkjent for kompetanse på naturressurser

Multiconsult er gjerne assosiert med tyngre ingeniørfaglige oppdrag, men gjør mye mer enn store bygg, veier, tuneller og omfattende anlegg.

– Vi har også kompetanse i andre fagfelt, og da er det gledelig at vi blir tildelt oppdrag innen naturmangfold. I dette tilfelle ble vi tildelt oppgaven fordi vi tilbød bredere fagkompetanse enn de vi konkurrerte mot. Vi har praktisk erfaring med gjennomføring av naturrestaurering fra tidligere oppdrag – og det blir stas å bruke kompetansen i vårt eget nærmiljø, sier Stian Moursund som er leder for marked og salg i Multiconsult i Midt-Norge.