Foto: Adobe Stock

Skal øke kunnskapen om hvordan jernbanen påvirker verdifull natur

Jernbanedirektoratet og Bane NOR skal redusere den negative påvirkning som dagens jernbane har på naturmangfold og vannmiljø. Multiconsult har fått oppdraget med å kartlegge påvirkning og identifisere tiltak.

19. november 2020

Jernbanedirektoratet og Bane NOR skal kartlegge hvordan dagens jernbanelinjer og –trafikk påvirker naturmangfold og vannmiljø. Der det er uakseptabel påvirkning pga. jernbanens infrastruktur og aktiviteter i drifts- og vedlikeholdsfasen, skal det utarbeides forslag til tiltak som bedrer forholdene. Det skal også kartlegges hvilke arealer ved jernbanen som kan tilrettelegges for pollinerende insekter. Multiconsult skal lede kartleggingsarbeidet.

– Vi synes det er stor stas å vinne et slikt samfunnsviktig oppdrag. Det er ekstra gøy at vi sammen med kunden skal finne de beste tiltakene for å ta vare på naturmangfoldet, sier Stina Kiil, som er oppdragsleder i Multiconsult.

Viktig å bevare pollinerende insekter

Tiltak for å øke bestanden for pollinerende insekter langs jernbanetraseene er ett av mange tiltak oppdraget skal se nærmere på. Her vil eksperter på pollineringsøkologi fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) bistå Multiconsult med utvikling av kartgrunnlag og tiltaksplaner for pollinerende insekter langs jernbanen.

Hovedtruslene for pollinerende insekter er at mange av deres naturlige leveområder er i tilbakegang som følge av nedbygging, oppdyrking, avskoging eller tilplanting. Pollinerende insekter har enorm betydning for naturen og for matproduksjonen på jorda.

– Jernbanedirektoratet og Bane NOR har satt i gang et imponerende arbeid for å øke bevisstheten om temaet naturmangfold generelt og pollinerende insekter spesielt, gjennom å bidra til å bevare de livsnødvendige insektene, forteller Kiil.

Tverrfaglig kompetanse på tvers av alle miljødisipliner

Multiconsult har lang erfaring fra kartlegginger og konsekvensutredninger for jernbaneanlegg og har tidligere gjennomført miljøkartlegginger av vannmiljø, naturmangfold, fremmede arter og forurenset grunn på flere banestrekninger i hele landet.

– Vår kompetanse og brede erfaringen vil komme til svært god nytte i prosjektet. Det vil bidra til at vi sammen med kunden kommer fram til de beste løsningene for både naturen og jernbanen, avslutter Kiil.