Foto: Klart for nytt Vestre Vikens sykehus - Brakerøya, Drammen

Skal bli best på helsebygg i Skandinavia gjennom samarbeid

I løpet av kort tid har tre store helsebyggprosjekter; nye Tønsberg sykehus og rammeavtaler med Vestre Viken HF og Sykehusbygg, blitt tildelt Multiconsult ASA og Link Arkitektur AS.

31. oktober 2016

– Nøkkelen ligger i nært samarbeid, for å synliggjøre og benytte kompetansen ulike aktører i en prosjektgruppe har. Befolkningsvekst, eldrebølgen, ny teknologi og klimahensyn stiller nye krav og gir et voksende marked innen helsebygg. Det krever en flerfaglig sterk kompetanse og vilje til utvikling, for å planlegge og bygge vellykkede helsebygg i spennet fra visjoner til teknisk gjennomføring. Det får man ikke til alene. Med kunnskap fra flere store nordiske utbygginger vil Multiconsult-gruppen nå styrke sin konkurransekraft. Vi satser mot å bli den ledende aktøren i Skandinavia innen helsebygg i tidligfasemiljøet, sammen med våre samarbeidspartnere og kunder, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Utfordrer tradisjonelle prosjektmetoder

Innenfor sykehus er det nå en vridning mot å utfordre tradisjonelle prosjektmetoder og planleggingsmodeller. Helsesektoren i de nordiske landene er langt fremme og i stadig endring. Dette gjør det stadig mer komplisert å bygge nye store sykehus.

På Tønsberg sykehus benyttes nå en helt ny samarbeidsmetode, «integrated project delivery» (IPD). Målet er at prosjektet skal koste 10 prosent mindre enn sammenlignbare sykehusbygg og at bygningsarbeidet over bakken skal gå 50 prosent raskere.

– Dette muliggjøres ved at deltakerne gir avkall på egeninteresser til fordel for felles gevinst og risikotaking. Baktanken med IPD er at prosjekteringsgruppen, entreprenøren og byggherren jobber mot ett felles mål. Alle tar ansvar og den som er best til å løse oppgaven utfører den. Hvis feil begås retter vi det opp sammen, uten å bruke tid på å finne ansvarlige. Vi er også samlokaliserte, som medfører at beslutninger tas raskere. Lykkes vi med dette, vil vi være helt i front på gjennomføring av byggeprosjekter i Skandinavia, sier Hans Ole Haugen, oppdragsleder fra Multiconsult for Tønsberg Prosjektet og leder for CURA gruppen.

Samspillet mellom aktørene i CURA-gruppen var essensielt for å vinne oppdraget med Tønsberg sykehus. Denne består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.

Vant seks av seks delområder i stor rammeavtale

Det var også godt samarbeid mellom OEC, Metier, Nordic, Multiconsult og Link som i september medførte en stor rammeavtale med Sykehusbygg på tidligfasetjenester. Det var anbud på seks delområder og prosjektgruppen vant alle. Avtalen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

– Utslagsgivende for at vi fikk rammeavtalen er et solid team bestående av de mest erfarne i Skandinavia innen sykehusplanlegging, tidligfase prosjektledelse og prosjektering. Vi er stolte av å ha med Link i teamet, da deres satsning innen urbanisme representerer et viktig perspektiv for fremtidsrettet sykehusplanlegging. Prosjektgruppen har allerede et godt samarbeid med Sykehusbygg på flere områder, både gjennom oppdrag og deltakelse i utviklingsinitiativer, sier Anne Kathrine Larssen, oppdragsleder for rammeavtalen fra Multiconsult.

Prosjektgruppen vil fortsette å bidra aktivt i utviklingsinitiativene til Sykehusbygg, blant annet innen standardisering og effektivisering av prosesser.

– Særlig vil arbeidet i FoU-prosjektet OSCAR – verdi for eier og bruker, der både Helse Sør Øst, OEC og Multiconsult er aktive partnere, komme Sykehusbygg og helseforetakene til gode. Systematisk evaluering og erfaringsoverføring er essensielt for å utvikle både oss og våre partnerne, og vi søker alltid den beste og mest effektive gjennomføringsmetoden i prosjekter, forteller Larssen.

Ett døgn fra henvendelse til oppstartsmøte

Rammeavtalen med Vestre Viken HF innebærer oppdrag for parallelle rammeavtaler for arkitekttjenester og prosjekteringsytelser. Her var kompletterende kompetanse og en betydelig kapasitet utslagsgivende for at prosjektgruppen ble rangert som nummer én av mange sterke konkurrenter. Gruppen består av Multiconsult ASA, Link Arkitektur AS, Erichsen & Horgen AS og Hjellnes Consult AS.

– Vi har allerede fått flere avrop på rammeavtalen som ble signert 16. august i år. I det siste avropet responderte vi innen et døgn, fra vi først fikk henvendelsen til vi satt i et oppstartsmøte med alle fag representert. Det hadde vi ikke klart uten tett dialog. Her skal gruppen sammen utforme en mulighetsstudie for plassering av ny MR-maskin på Bærum sykehus. Dette er en flott anledning til å skape felles forståelse og utveksle kunnskap. Ved sterke leveranser gjennom rammeavtalen legger vi grunnlaget for å bli foretrukket som verdiskapende samarbeidspartner også i tiden fremover, sier Berit Rype, rammeavtaleleder for Vestre Viken HF på vegne av Multiconsult og gruppen.