SINTEF Byggforsk og Multiconsult inngår samarbeidsavtale

SINTEF Byggforsk og Multiconsult har i mange år hatt FoU-prosjekter sammen som for begge parter har vært kompetansebyggende. Felles mål for begge er å være ledende innen sine områder i Norge, og å være tilstede i det internasjonale markedet. Den 25. juni signerte partene en samarbeidsavtale for å styrke egen kompetanseutvikling og derigjennom konkurransekraft.

26. juni 2013

For Multiconsult er det viktig å kunne utvikle spisskompetanse basert på forskningsprosjekter, og for SINTEF Byggforsk er det viktig ha nærhet til miljø som anvender forskningsresultater.

– Vi mener et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og Multiconsult vil underbygge begge selskapers kompetanseutvikling og være til nytte for bygg-, anlegg og eiendomsnæringen.  I dag formaliserer vi dette ved å inngå en formell samarbeidsavtale, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk og administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

– En god innovasjonskultur fremmes ved samarbeid mellom akademia, forskning og næringsliv. SINTEF og SINTEF Byggforsk har i alle år vært nær knyttet til NTNU og vise versa. Multiconsult har også i flere år hatt et nært samarbeid med NTNU. Dette er et godt eksempel på det som benevnes som den norske samspills-diamanten; et særnorsk tilfelle som vi også kan spille på i internasjonal sammenheng, påpeker Rønneberg.

Det er viktig å presisere at avtalen på ingen måte gir partene eksklusivitet. Begge parter er opptatt av at samarbeidet skal være komplementært for begge parter og brukes i de sammenhenger dette kan bidra både til utvikling og kompetanseheving.

– Avtalen skal bidra til å sikre partenes kompetanseutvikling og derigjennom konkurransekraft. Intensjonen med avtalen er at begge parter skal kunne få til en mer forutsigbar og strukturert samhandling som vil bidra til bedre og mer målrettede resultater for begge, understreker Nørgaard Madsen.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Kompetansen spenner bredt og muliggjør totalansvar for komplekse prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel, energi og miljø.

SINTEF er et av de største oppdragsforskningskonsernene i Europa. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF Byggforsk er et av instituttene i stiftelsen SINTEF og dekker fagområder innen hele spekteret som betjener BAE-næringen.