Boreleder Tom Einar Wennberg i Multiconsult med en prøveborerigg på skredområdet i Gjerdrum. Foto: Multiconsult

Setter jobben i et helt nytt perspektiv

30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Skredet er sannsynlig det største kvikkleireskredet i moderne tid og flere er bekreftet omkommet. Multiconsult har bistått NVE fra første dag og deltar i en døgnkontinuerlig oppfølging av skredområdet.

3. januar 2021

– Dette er en utrolig tragisk hendelse. Vår tanker går til etterlatte og direkte berørte. Vi må antagelig tilbake til Værdalsraset i 1893 for å finne en større skredkatastrofe i Norgeshistorien. Dette preger oss alle og vi som fagfolk kjenner kanskje litt ekstra på det. Det er derfor godt å kunne bistå med vår kompetanse, sier Odd Arne Fauskerud, avdelingsleder Geo i Multiconsult.

Rask mobilisering

Kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum, sør for Gardermoen, gikk på morgenen onsdag 30 desember. Allerede samme morgen fikk Multiconsult en forespørsel fra NVE om å fremskaffe det Multiconsult hadde tilgjengelig av tidligere grunnundersøkelser i området. Det materialet ble kjørt til Ask og overlevert NVE/NGI samme dag. Ved ankomst fikk Multiconsults medarbeider spørsmål om han kunne bli til dagen etter og fikk samtidig spørsmål om Multiconsult kunne stille med kontinuerlig geoteknisk bemanning sammen med NVE/NGI på Ask. Dette ble det svart bekreftende på.

– Vi har en rammeavtale med NVE på akutte skredhendelser, og gjennom denne ble vi spurt om døgnkontinuerlig geoteknisk bemanning på stedet. Etter noen raske avklaringer internt ble det opprettet en vaktliste som vi har jobbet etter siden da, sier Fauskerud.

Faglig support

Multiconsults oppgaver er faglig support til NVE. NVE har geoteknikere på stedet sammen med NGI, slik at det er et geoteknikk-team på stedet til enhver tid. Hovedhensikten er å ha nok faglig tyngde bak de beslutningene som tas på stedet, og nok kapasitet til å kunne ivareta de løpende oppgavene som må løses – og det er det vi skal være med å bidra til.

– Hovedfokus de siste døgnene har vært å gjøre vurderinger rundt skredfare, ytterligere skred, utvikling i skredområdet, sikkerhet for redningsmannskap, evakueringssoner m.m, i tillegg til grunnundersøkelser og sammenstilling av informasjon, sier Fauskerud.

Borerigg på plass

Sent nyttårsaften ble Multiconsult også bedt om å stille med geoteknisk borerigg og mannskap på morgenen fredag 1. januar.

– To av våre medarbeidere stilte opp på kort varsel og har siden da vært engasjert med utførelse av supplerende grunnundersøkelser under kombinert ledelse av våre geoteknikere, NVE og NGI, forteller Fauskerud.

Totalt er drøyt ti personer i Multiconsult direkte involvert i arbeidet med det tragiske kvikkleireskredet på Ask.