Ser store muligheter i Kirkenes

Som et mulig ledd i en ny europeisk/internasjonal transportrute for gods gjennom Finland, har norske myndigheter undersøkt muligheten for en ny stor havn i Kirkenes. Statens vegvesen og Multiconsult har presentert de første skissene for hvordan en ny havn i Høybukta vest kan se ut.

18. desember 2018

Oppdraget skal dokumentere brukbarheten av denne lokaliteten for utskiping av store mengder gods, samt en mulig arealplan for denne utviklingen som kan båndlegge arealer i et utviklingsperspektiv på 30–50 år fram i tid. Planene har rom for offentlig havn, verftsindustri, forsyningsbase for petroleumsindustrien, bulkhavn og containerhavn da med tilknytning til jernbane fra Finland og videre sørover.

Det er i studien lagt opp til en samlet kapasitet på tre–fire kilometer kaifront, med tilhørende arealer for å kunne fylle behovene som er skissert. Eksempelvis vil man kunne håndtere byggingen av en containerhavn på størrelse med Gøteborg i disse planene.

Stort mulighetsrom

– Reguleringsplanen skal vise hvilke muligheter vi har, og hvordan ulike funksjoner kan plasseres i forhold til hverandre. Dette er ikke noe ferdig forslag, men et grunnlag for videre dialog med mulige interessenter, sa prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen da hun sammen med Multiconsult presenterte planene for den nye havnen for en drøy måned siden.

Skissene inneholder flere alternativer til hvilke terminaler som skal stå hvor, hvordan veiene kan legges opp – og hvilke enorme mengder løsmasser og fjell som må håndteres i en tomteopparbeidelse. Mesteparten av kostnadene vil ligge på tomteopparbeidelsen. Det billigste alternativet innebærer 18 millioner kubikkmeter masse. I det største alternativet som man har skissert, må det tas ut om lag 25 millioner kubikkmeter masse for at hele området skal være ferdig.

– Dette er et oppdrag der vi kan trekke på hele bredden av kompetanse i Multiconsult. Multiconsults multifaglige og spissfaglige kompetanse, samt den lange erfaringen kommer virkelig til sin rett i dette oppdraget. Vi har gjennomført en kartlegging av det fysiske miljøet som er helt avgjørende for godshåndtering til skip og manøvrering. Vi har gjennomført grunnundersøkelser på land og sjø og gitt vurderingsgrunnlag for de store masseforflyttingene som man ser for seg, sier Lars Thomas Nordkild og fortsetter:

– Disse forholdene er sammen med kostnader er de viktigste risikoområdene man må ta stilling til i en tidlig fase av et slikt oppdrag. Vi har videre kunnet trekke på den store planfaglige kompetansen i Multiconsult, i tillegg til kompetanse på havn, samferdsel, arealplanlegging samt planlegging av konstruksjoner og infrastruktur. Vi har gjennomført et oppdrag i samarbeid mellom Tromsø, Bergen, Kristiansand og Oslo. Dette samarbeidet har fungert utmerket og sammen med en fornøyd oppdragsgiver må vel dette være perfekt, sier han med et bredt smil.

Lars Thomas Nordkild er avdelingsleder for Bygg og Eiendom i Nord og ansvarlig for Multiconsults aktivitet i Finnmark.

Finansielt puslespill

I planene er det også gjort grove anslag over kostnadene med å bygge ut Høybukta vest, blant annet for å finne ut hva slags havnedesign som kan være mest rasjonell med tanke på trinnvis utbygging. Anslagene varierer mellom 8 og 11 milliarder kroner.

– Dette er store beløp, men det er investeringer som vil bli fordelt på flere aktører og kanskje over flere tiår. Samtidig planlegges det jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, noe som vil koste flere titalls milliarder. En forutsetning for jernbaneutbygging er at Kirkenes får en ny storhavn som kan håndtere et internasjonalt containermarked, sier Mikkelsen.

Mye avklares til høsten

De endelige planforslagene skal sendes til behandling i kommunestyret høsten 2019. Fram til det skal Statens vegvesen og Multiconsult gå i dialog med næringslivet – og de som blir berørt av utbyggingen.

Ordfører Rune Rafaelsen framholder overfor Sør-Varanger Avis at dette blir et gigantprosjekt som vil kreve mye av både næringslivet og politikerne.

– Derfor er det umulig å være bombastisk om noe i forbindelse med havna. Vi vet ennå ikke om det blir jernbane fra Finland, vi vet ikke hva som skjer når det gjelder olje og gass. Vi må se om det finnes private interessenter. Så kommer valget i 2019, og mye kan endre seg, sier han til avisen.