Satser på fiskeri og havbruk

Multiconsult har valgt fiskeri og havbruk (FoH) som en av sine satsningsområder innenfor industri, for strategiperioden 2013-2017.

26. juni 2014

Målet er at Multiconsult skal være fortrukken partner i det som kommer til å bli et av Norges viktigste områder for industri i årene fremover.

Dette vil vi oppnå ved å gjøre Multiconsult til det ledende komplette rådgiver- og prosjekteringsmiljøet innen fiskeri- og havbruksnæringen i Norge, sier markedssjef for industri i Multiconsult, Tor Ous Neple

For å sørge for at målet nåes satt Neple ned en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide en handlingsplan for satsningen mot Fiskeri og Havbruk i strategiperioden 2014-2017.

Arbeidet er nå fullført, og arbeidsgruppen har levert sin rapport med handlingsplan for Multiconsults aktiviteter mot fiskeri- og havbruksnæringen. Arbeidet har vært er gjennomført av en intern arbeidsgruppe med bakgrunn fra denne næringen. Videre har et av Multiconsults datterselskaper, Analyse & Strategi, vært engasjert for å kartlegge markedet.

Arbeidet med å iverksette planen er nå i full gang. Blant de iverksatte tiltakene er et bransjenettverk for fiskeri og havbruk med Rune Holtet som leder.

Fiskeri og havbruk, som blant annet omfatter oppdrett, fangst, foredling og marin ingrediensindustri, er en betydelig industrivirksomhet lang Norges kyst. En arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) utga i 2012 en rapport om marin verdiskapning i Norge frem mot 2050. De anslår potensialet for omsetningsverdi til nærmere 600 milliarder kroner, nesten en 5 dobling av dagens omsetning. Om dette potensialet slår til vil det kreve mange og store investeringer i tiden fremover.

 

Ledere av arbeidsgruppen, Morten Øvrebø, overleverer handlingsplan rapport til markedssjef Tor Ous Neple.

Morten Øvrebø, overleverer handlingsplan rapport til markedssjef Tor Ous Neple.