Multiconsult bidrar til spregning av kraftverkdram

Rivning av gamle damanlegg bidrar til naturrestaurering

Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering. Et tiltak er å rive gamle damanlegg og i den anledning er Multiconsult med på å tilbakeføre en elv i Ringebu som blir gyteplass for storørret.

26. januar 2022

Kraftverksdammen, som ble bygd i 1916, ble etablert om lag en kilometer opp i elva Tromsa i Ringebu. Den stanset all videre fiskevandring fra Gudbrandsdalslågen, og elva fikk dermed en redusert betydning som gyte- og oppvekstelv for storørret.

Etter at driften opphørte for 50 år siden, har det vært flere initiativ for å få den fjernet. Multiconsult fikk forespørsel fra Gudbrandsdal sportsfiskerforening i 2017 om å utarbeide et notat med et kostnadsestimat for å rive den gamle kraftverksdammen.

– Gamle anlegg som ikke er i bruk genererer vedlikeholdskostnader for eier, eller kan bli en sikkerhetsrisiko for folk som ferdes i området. Dermed utgjør fjerning av disse dammene i mange tilfeller en vinn-vinn med tanke på miljø, risiko og økonomi, sier Gro Dyrnes, Avdelingsleder Vassdrag og Miljø.

Den lokale sportsfiskerforeningen fikk finansiering fra Miljødirektoratet, og Multiconsult utarbeidet en teknisk beskrivelse av rivningsjobben og innspill til sedimenthåndtering. I tillegg utarbeidet vi et prisestimat for jobben. Dette utløste ny bevilgning på 3,2 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å gjennomføre rivningen.

12. januar i år ble rivningen utført og fagleder i akvatisk biologi, Morten Kraabøl ble invitert til å se nedsprengningen.

– Rivning av det utrangerte damanlegget åpner opp for nesten 10 kilometer med gode leveområder for storørret. Dette er derfor et godt eksempel på at et enkelt tiltak kan gi stor miljøgevinst, sier Kraabøl.
Videre skal eksperter fra NORCE forskningsinstitutt tilrettelegge for fiskevandring forbi restene av damanlegget.

Stort potensial nasjonalt og internasjonalt

Multiconsult og NINA har videre gjennomført et pilotprosjekt for Miljødirektoratet. Prosjektet kartla restaureringspotensial for ulike demninger som ikke lenger er i bruk. I tillegg ble det utarbeidet en oversikt over vandringshindrende og utrangerte damanlegg i to utvalgte områder; indre og ytre deler av Trondheimsfjorden og Drammensvassdraget. Det kan leses mer om her: NINA rapport 1628.

– Dette er blant de første prosjektene av sitt slag i Norge, men er allerede vanlig i andre land, sier Kraabøl.

Myndighetene vurderer slike restaureringsprosjekter som viktige, effektfulle og nødvendige miljøtiltak. Ett av Norges nasjonale miljømål sier at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Restaurering av elvenatur, er dermed et tiltak som bidrar til å innfri dette målet.