Resultat 3. kvartal 2018

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 10.9 prosent i kvartalet, og 12.8 prosent hittil i år. Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 4.5 millioner kroner og 89.5 millioner kroner hittil i år.

8. november 2018

Resultatet ble påvirket av lav produksjon i LINK arkitektur og Internasjonalt. Lønnsomhet forblir hovedprioritet og intensiverte tiltak implementeres på tvers av gruppen. Ordrereserven ved utgangen av tredje kvartal økte til 2 364.5 millioner kroner (2 107.9 millioner kroner), en økning på 12.2 prosent fra i fjor.

Netto driftsinntekter i kvartalet økte med 10.9 prosent til 675.5 millioner kroner (608.8 millioner kroner) sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen i netto driftsinntekter reflekterer økt produksjon på grunn av oppkjøp av Hjellnes-gruppen. Debiteringsgraden i kvartalet økte til 67.3 prosent (66.6 prosent). Netto nedskrivninger på 7.3 millioner kroner påvirket driftsinntekter negativt, men er på et relativt normalt nivå. Timeratene var på et tilsvarende nivå som i fjor. Driftskostnadene økte mer enn økningen i driftsinntektene. Lønnskostnader økte på grunn av høyere bemanning fra oppkjøp, netto rekruttering, og ordinær lønnsjustering fra 1 juli. EBIT i kvartalet var 4.5 millioner kroner (10.5 millioner kroner), og utgjorde en margin på 0.7 prosent.

Hittil i år økte driftsinntektene med 12.8 prosent til 2 422.1 millioner kroner (2 147.4 millioner kroner) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i netto driftsinntekter skyldes hovedsakelig høyere produksjon fra oppkjøp av Hjellnes gruppen og Iterio AB. Debiteringsgraden økte til 70.1 prosent (68.3 prosent). Timeratene var noe høyere enn for samme periode i fjor. Netto nedskrivninger var på et relativt normalt nivå på 32.9 millioner kroner sammenlignet med netto oppskrivninger på 4.3 millioner kroner i samme periode i fjor. Det var en kalendereffekt på en arbeidsdag mindre som reduserte driftsresultatet med omtrent 11.6 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Driftskostnadene i perioden økte mer enn økningen i driftsinntektene. Høyere lønnskostnader skyldes økt bemanning fra oppkjøpte virksomheter og ordinær lønnsjustering. Andre driftskostnader økte i takt med bemanningen.

EBIT var 89.5 millioner kroner (120.7 millioner kroner) hittil i år, en nedgang på 25.8 prosent. Driftsmarginen var 3.7 prosent hittil i år.

– Markedet viser en generell positiv utvikling for alle forretningsområder, men jeg er skuffet over svakere resultat i tredje kvartal enn forventet. Den underliggende driften fortsetter å vise forbedring, med forbedret debiteringsgrad i Regioner Norge og Regioner Østlandet samt økt ordrereserve for konsernet som helhet. Likevel må vi jobbe hardt for å bedre lønnsomheten i konsernet og lønnsomhetsforbedringsprogrammet fortsetter å være første prioritet fremover, sier konsernsjef i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen

Med et svakt resultat i tredje kvartal forventes EBIT margin for 2018 å ende på tilsvarende nivå som 2017, og selskapet når dermed ikke lønnsomhetsmålet på 6 prosent EBIT margin for året.

Ordrereserven ved utgangen av tredje kvartal økte til 2 365.4 millioner kroner (2 107.9 millioner kroner), en økning på 12.2 prosent.

Salget i perioden økte med 10.6 prosent til 879.6 millioner kroner (795.0 millioner kroner) sammenlignet med samme periode i fjor. Alle forretningsområdene økte med unntak av Bygg & Eiendom, som hadde solid salg, men noe lavere enn samme periode i fjor.

Blant nye betydelige kontrakter i kvartalet var E6 Ranheim – Værnes for Nye Veier og Hammerfest Sykehus for Sykehusbygg HF i partnerskap med LINK arkitektur. Viktige tilleggssalg var ved Campus Ås for Statsbygg og Tronstad Vindpark for ENGIE i Norge, samt Devoll Vannkraftverk for Devoll i Albania og Rock Caverns for Tritec i Singapore.

Per 30 September 2018 utgjorde totale eiendeler 1 937.9 millioner kroner, og total gjeld 592.6 millioner kroner. Konsernet hadde120.9 millioner kroner i kontanter og kontantekvivalenter samt netto rentebærende gjeld på 313.3 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene viser fremdeles positiv utvikling på tvers av forretningsområdene. Som et ledd av lønnsomhetsforbedringsprogrammet, er det igangsatt forbedringer, spesielt med bedret debiteringsgrad og økt salgsfokus. Den vedvarende, sterke konkurransen i markedet fortsetter å gi et betydelig press på timeratene på større prosjekter i Norge i alle forretningsområdene. Timeratene har bedret seg noe, men kostnadsnivået for norsk arbeidskraft gir utfordringer for lønnsomheten i bransjen. Denne utviklingen må snus dersom de langsiktige lønnsomhetsambisjonene skal kunne innfris. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og bred tjenesteportefølje danner et godt grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

Se også: