1/3

Seniorrådgiver Heikki E. Holmås i Multiconsult presenterer rapporten.

2/3

President i NHO - Arvid Moss, seniorrådgiver Heikki E. Holmås og LO-sekretær Are Tomasgard.

3/3

Kjell-Børge Freiberg - olje- og energiminister og Ola Elvestuen - klima- og miljøminister.

Rapport: – Hvordan gjøre karbonfangst lønnsomt?

Multiconsult har utarbeidet en rapport om virkemidler for å finansiere merkostnader ved bruk av karbonfangst, og om fremming av lavkarbonprodukter. Rapporten er utarbeidet for NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Fellesforbundet og Industri Energi, i samarbeid med Pacta Advokatfirma.

12. april 2019

For å nå målene som alle verdens land ble enige om i Paris i 2015, om å «tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5 grader», har FNs klimapanel, IPCC, slått fast at det er behov for å ta i bruk karbonfangst og -lagring i stort omfang.

I dag er det vesentlig dyrere for industrien å ta i bruk karbon fangst og lagring (CCS), enn hva det koster å forurense innen EUs kvotemarked. Skal CCS utvikles slik at kostnadene og utslippene kommer ned, er det nødvendig å støtte CCS økonomisk for å få til rask utbygging.

– Rapporten konkluderer med at så lenge det er dyrere å bruke karbonfangst og –lagring enn å forurense, er det nødvendig å gi statlig støtte eller bruke andre virkemidler for å få utbygget mange CCS-anlegg. Kun på den måten vil det være mulig å få ned kostnadene ved CCS, på samme måte som for solceller, vindmøller og andre renseteknologier, sier seniorrådgiver Heikki E. Holmås i Multiconsult.

Rapporten vurderer at det finnes en rekke virkemidler som vil utløse bygging og drift av karbonfangstanlegg, for eksempel innen sementmarkedet, avfallsforbrenning og produksjon av hydrogen. Påbud, avgifter, sertifikatordninger, fond og andre virkemidler kan brukes for å stimulere til karbon fangst og lagring.

– Rapporten vurderer at regjeringen bør gå videre med å utrede videre virkemidlene i detalj med sikte å innføre nødvendige virkemidler for å utløse CCS i de aktuelle bransjene og i tillegg vurdere hvilke andre markeder der nasjonale virkemidler vil kunne tas i bruk, sier Holmås.