Kraftmast i viddelandskap | Foto: Kari Havnevik

Råd om bedre tilpasning av kraftmaster til landskapet

På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat har Multiconsult evaluert hvordan ulike kraftledningsmaster egner seg i ulike landskapstyper. Oppdraget er utført som et ledd i å veilede i valg av mastetype for fremtidige regionalnettanlegg og oppgraderinger av eksisterende anlegg.

9. januar 2020

Framføring av kraftledninger skaper debatt ved at landskap og omgivelser ofte påføres en estetisk virkning noe som kan utløse et debatt i nærmiljøet. Nå har Multiconsult utarbeidet veilederen «Landskapsanalyse av kraftledningsmaster i regionalnettet» på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi har jobbet mye med kraftledninger i ulike landskap og ser at dette er et engasjerende tema for mange. Kraftledninger er gjerne godt synlige element og vi synes derfor at valg av riktig mast i forhold til landskapsbilde er viktig for å dempe den visuelle effekten, sier Kari Sanne Havnevik, landskapsarkitekt i Multiconsult.

– Et godt trasévalg er grunnleggende for en best mulig tilpasning til landskapet. Riktig plassering i forhold til terreng og vegetasjon vil kunne redusere eksponering av traseene. Det er også viktig at mastetyper velges utfra landskapsform, ønsket kurs og lineoppheng. Plasseringen av mastene i forhold til topografi, vegetasjon, eksponering, eksisterende anlegg og nærliggende funksjoner kan være avgjørende for hvordan de oppfattes. Spesielt i områder der ledninger og master kommer tett inn på mennesker og bebyggelse bør det legges stor vekt på dimensjoner, farge og materialbruk og et høyere detaljeringsnivå av delelementer, forklarer Havnevik.

Store investeringer nødvendig

Det investeres rekordhøye beløp i kraftlinjer og strømkabler, for å hindre avbrudd i det nordiske strømnettet. I følge Nordic Grid Investment Plan publisert av de nordiske transmisjonsoperatørene, vil investeringene i det nordiske kraftnettet ligge på rundt 19 milliarder kroner årlig frem til 2021. Investeringene er drevet av europeisk klimapolitikk, etterslep i vedlikeholdet av nettet og utbygging av mer fornybar energi, og skal sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet samt sikre at nettet holder frekvensen på 50 Hertz, slik at ikke det skjer strømbrudd.

– Det er mye vi kan gjøre rent estetisk sett for å redusere inntrykket av master i landskapet men kraftselskapene må også sørge for å sette av tid og ressurser nok til å realisere landskapstilpasset mastedesign i prosjektene avslutter Kari Havnevik.

Les rapporten «Landskapsanalyse av kraftledningsmaster i regionalnettet».