1/3

Illustrasjon av nye Rikshospitalet | Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

2/3

Per Bjørnar Børresen og Dag Bøhler fra Helse Sør Øst Prosjektorganisasjon sammen med Geir Juterud - oppdragsansvarlig Prosjekteringsgruppen nye Rikshospitalet (i midten).

3/3

Aker sykehus - Somatikkbygget - Akerløperen og Studenttorget | Illustrasjon: Team Aker

Prosjekterer nye Oslo-sykehus

Helse Sør-Øst RHF har innløst opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase i avtalen med Multiconsult Norge AS og samarbeidspartnere i Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Samtidig er Multiconsult gjennom Team Aker med å realisere Norges største lokalsykehus - Nye Aker.

29. mars 2023
Cato A. Mørk

Nye Rikshospitalet skal samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter. Multiconsult Norge AS har sammen med LINK arkitektur, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet for Nye Rikshospitalet siden høsten 2020 gjennom Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Videreføringen av kontrakten i neste fase har en samlet verdi på mer enn 900 millioner kroner for Multiconsult Norge og LINK Arkitektur frem til planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2031.

– Vi er stolte av at Helse Sør-Øst RHF har gitt oss fornyet tillit slik at vi kan være med å realisere Nye Rikshospitalet. Dette er et av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, og vi vil bidra med vår fagkompetanse for å utvikle et godt sykehus for samfunnet og brukerne. Nå ser vi frem til mange år med godt samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF, sier Geir Juterud, oppdragsansvarlig for Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Bestillingen kommer etter at styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 vedtok oppstart av gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet og Nye Aker under forutsetning av at reguleringsplanen ble godkjent.

Spesialfunksjoner
Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig er sykehuset planlagt for å kunne gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sykdom. Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Første etappe av prosjektet som nå er vedtatt, omfatter mer enn 150.000 m2 bygningsmasse med tilhørende atkomstveier og uteplasser med en totalverdi på mer enn 18 milliarder kroner.

Forprosjektet skal nå videreutvikles, slik at Oslo universitetssykehus HF etter planen i 2031 kan flytte inn i et samlet sykehusanlegg som legger til rette for god og fremtidsrettet pasientbehandling og en god arbeidsplass for de ansatte. Det er lagt vekt på oppfyllelse av Helse Sør-Østs miljømål og tilretteleggelse for fremtidig utvikling av anlegget med fleksibilitet og utvidelsesmuligheter i et langsiktig perspektiv.

Deltar også i prosjektering av Nye Aker
Multiconsult Norge AS er også med i prosjekteringsgruppen som nå har fått bestilling på detaljprosjektering av Nye Aker. Gjennom Team Aker skal selskapene Sweco, Multiconsult, RATIO Arkitekter og Arkitema prosjektere Norges største lokalsykehus.

Nye Aker blir et stort akuttsykehus med universitetsfunksjoner. I tillegg vil det være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Sykehuset blir også en viktig arena for forskning, utdanning og innovasjon. Prosjektet inneholder både nybygg og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Det blir et bygningsanlegg som tilpasser seg stedets karakter, med innslag av eksisterende bygg og uteområder med historisk verdi. Multiconsult bidrar blant annet med rådgivning innen VVS, brann, bygningsfysikk, miljø og vann.

Les mer: