Prosjekterer Norges største gårdsbruk

Multiconsult er med på å prosjektere Senter for husdyrforsøk ved UMB på Ås. Det nye senteret blir Norges mest moderne forsøksgård.

17. september 2013

Senter for husdyrforsøk flyttes for å gi plass til nye Campus Ås. Senteret består foruten administrasjonsbygg av storfefjøs, småfefjøs, grisefjøs, siloer og gjødselkummer. Det tilrettelegges også for et eget biogassanlegg for senteret. Byggene skal brukes til forsøk på husdyr og til undervisning. Totalt bygningsmessig areal er 15.000 m2.

Samarbeider gjennom Samspillskontrakt

Oppdraget gjennomføres i en Samspillkontrakt med Statsbygg som byggherre. Samspillgruppen består av Multiconsult, Skanska, ØKAW og Nyrens arkitekter, LINK landskap og Landbruksteknikk.

– Multiconsult dekker alle fagområdene innen rådgivende ingeniørfag. Samspillgruppen har samarbeidet tett med hverandre og brukerne helt fra tilbudsstadiet. I juni ble det bevilget penger til prosjektet og detaljprosjektering foregår nå, sier Lars Opsahl, regiondirektør i Fredrikstad.

Kunnskap fra alle ledd i prosessen

Prosjektet er gjennomført og styrt ved brukermøter, prosjekteringsmøter og samspillmøter. I samspillmøtene deltar representant for brukerne, byggherre, entreprenør, arkitekt og rådgivergruppe. I kontraktsmodellen involveres tekniske entreprenører tett med rådgivende ingeniører og løsninger utarbeides i fellesskap innenfor fastsatte spesifikasjoner.

– Både prosjekttypen og kontraktsformen er spesiell og ny for mange i prosjektet. Erfaringen så langt er god, men det kreves at både byggherren og de deltagende firmaene engasjerer seg og er aktive i løsnings- og beslutningsprosessen. Kontraktsmodellen legger opp til positive bidrag og bruk av kunnskap fra alle ledd i byggeprosessen. Dette er et bra utgangspunkt for et godt og vellykket sluttresultat, sier Opsahl.