Prosjekterer fylkesvei 109

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult oppdraget med å planlegge og prosjektere ny fv. 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet vil ha stor betydning for infrastrukturen mellom de to Østfold-byene og er Statens vegvesens største prosjekteringsoppdrag så langt i 2014.

12. august 2014

Kontrakten ble vunnet i en åpen konkurranse mellom syv anerkjente selskaper. I Statens vegvesens evaluering evalueres Multiconsult høyt på alle fag- og gjennomføringskriterier. Dette viser at det er gjort en god jobb i tilbudsarbeidet.

– Statens vegvesen er en prioritert kunde og dette prosjektet har hatt høy prioritet hos oss. Vi er derfor veldig fornøyd med å ha vunnet dette prestisjefylte oppdraget i et sterkt felt av tilbydere. Oppdraget gir oss god mulighet til å vise hele vår faglige bredde i gjennomføring av et stort og spennende prosjekt, sier regiondirektør, Lars Opsahl, i Multiconsult.

Stort oppdrag

Oppdraget omfatter rådgiving, planlegging og prosjektering av fylkesveg 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen. Fylkesvegen skal utvides til firefelts veg, hvorav to felt er forbeholdt kollektivtrafikken. Prosjektet inkluderer også tilrettelegging for myke trafikanter, adkomst fra sideveger og ny Alvim bru.

I oppdraget skal flere faser utføres samtidig for å korte ned på gjennomføringstiden. For parsellen Alvim – Torsbekkdalen begynner byggeplanarbeidet basert på allerede godkjent reguleringsplan. Samtidig starter reguleringsarbeid på motsatt parsell ved Råbekken. Multiconsult vil etablere et reguleringsteam og to planleggings-/byggeplanteam for gjennomføring av oppdraget.

Oppdraget vil utføres i tett samarbeid mellom region Oslo og region Fredrikstad. WSP vil også bidra aktivt med kompetanse og ressurser i dette krevende og meget interessante prosjektet. Arbeidet ledes av Wibeke Norris, oppdragsleder i Multiconsult.

– Det er inspirerende å arbeide med prosjekter som både har stor nytteverdi for mange mennesker og hvor mange medarbeidere bidrar inn i prosjektet. Sammen med rv. 110 Simo – Ørebekk som vi allerede holder på med, vil dette prosjektet gi distriktet en vesentlig bedre infrastruktur for alle trafikanter og et bedre potensiale for fremtidig utvikling av regionen, sier Opsahl.

Arbeidene starter opp umiddelbart og varer til 2019 med mulige opsjoner for oppfølging i byggefasen frem til og med 2022.