Nytt Krikken vannverk

Hemsedal kommune skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som erstatning for eksisterende, flomutsatte Krikken vannverk. Kommunen har behov for kapasitetsøkning for fremtidig befolkningsvekst og planlagte utbygginger i forsyningsområdene, samt bedre håndtering av store sesongvariasjoner i vannproduksjonen grunnet turistvirksomheten. Multiconsult ble engasjert av kommunen for å gjennomføre et forprosjekt for det nye vannverket. Hensikt med forprosjektrapport var å redegjøre for overordnede premisser, tekniske løsninger og kostnadsestimat.

Oppdraget besto av tverrfagligprosjektering av hele vannverket, inkludert bygget, vannbehandlingsprosessen, EL/automasjon, VVS-installasjoner, rentvannsbasseng, trykkøkningsstasjon, utvendig ledningsanlegg og landskapet på den nye tomten. Valg av vannbehandlingsmetode ble basert på MBA (Multiple barriere analysis). Denne metoden gir en systematisk tilnærming til valg av av prosesser for hygienisk barriere. Den starter med identifikasjon av nødvendig barrierehøyde, fastslår effekter i vannbehandlingsanlegget som helhet med vannkilde og avslutter med krav til desinfeksjon.

Nytt vannbehandlingsprosess ble prosjektert med UV-desinfeksjon, klordesinfeksjon, lufting og dosering av vannglass for pH-justering. Rentvannsbassenget består av to kamre med samlet volum på 350m3. Det nye vannbehandlingsanlegget skal baseres på en moderne industriell tilnærming med ryddige og oversiktlige vannstrømmer, god tilgjengelighet til alle komponenter og de beste forutsetninger for enkel drift, vedlikehold og lave driftskostnader. Anlegget skal ha en diskré arkitektur som hensyntar naturlige forhold og lokal kultur, uten å skille seg for mye ut i forhold til omgivelsene. Vannverket ble modellert i BIM for å sikre felles tverrfaglig forståelse av anlegget.

I tillegg til forprosjektrapport med beskrivelse av entreprisestrategi, kalkyle, og fremdriftsplan, besto leveransen av usikkerhetsanalyse av kostnadskalkylen, faglige designnotater, BIM-modell, P&ID for vannbehandlingsprosessen og tegninger.

I etterkant av forprosjektet ble det også utført en revisjon av ROS-analyse for kommunens vannforsyning. Vannbehandlingsprosessen ble deretter optimalisert basert på funnene fra ROS-analysen.

Oppdraget er utført av Multiconsult i tett samhandling med teknisk driftspersonell fra kommunen.