Svein Bjørberg

Professor Svein Bjørberg tildeles BAE-rådets Byggenæringens hederspris 2016

Svein Bjørberg i Multiconsult ble tildelt Byggenæringens hederspris for 2016. Hedersprisen deles ut av BAE-rådet, til kandidater som har gjort en stor innsats for å styrke BAE-næringens renommé.

1. februar 2017

Det var stort og betydningsfullt å bli tildelt denne prisen. Jeg håper en slik pris kan sette fokus på mer oppfølging av livsløpsplanlegging, samt sette verdi for eiere og brukere av bygg i forsetet. Dette er selve drivkraften i blant annet forskningsprosjektet OSCAR. Her er målet å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid. Dette er hva jeg brenner for, sier Bjørberg.

Har tatt et viktig samfunnsansvar

Hedersprisen går til kandidater som øker næringens synlighet i samfunnet, løfter større deler av næringen faglig eller har gitt et betydelig bidrag til styrket innovasjon, samspill eller seriøsitet i næringen. Bjørberg er en markant skikkelse i byggenæringen. Han er først og fremst kjent som foregangsmann og pådriver for fremveksten av bygg og eiendomsforvaltning, og senere eiendomsledelse, som fagområde i Norge. Multiconsult er i dag ledende innen disse områdene.

– Svein tilfredsstiller alle kriteriene til denne prisen. I hele sin karriere har han tatt et samfunnsansvar. Begrepene bærekraft og levetid er helt sentralt i alt Svein har drevet med, og han har hele tiden ligget fremst i arbeidene med byggenæringens verdileveranser. Han har vært en av pådriverne omkring levetidskostnader og LCC-analyser og det er trolig ingen som har så stor oversikt over vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg som ham, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef Multiconsult ASA.

Kjent foreleser i både inn- og utland

Svein har gjennom mange år vært FOU-leder i Multiconsult, og er initiativtaker og sentral i ledelsen av Multiconsults pågående FOU-prosjekt OSCAR. I tillegg til sine roller i Multiconsult har han to professorater ved NTNU, og har vært gjesteforeleser ved flere universiteter i utlandet i en årrekke.

Jeg er selvfølgelig stolt av en slik anerkjennelse som prisen er et uttrykk for. Men samtidig ydmyk, da dette ikke hadde vært mulig uten en positiv arbeidsgiver i ryggen. Multiconsult har alltid støttet opp om det jeg har av ideer. De har sponset mitt professorat i mange år, samt gitt meg rom for å delta i internasjonale nettverk. Derfor betyr dette også en anerkjennelse av Multiconsults strategi overfor utvikling av den næringen vi er en stor del av, sier Bjørberg.

Juryens begrunnelse for tildeling av prisen

Svein Bjørberg har vært en drivkraft og et fyrtårn i å utvikle bygningsforvaltningsfaget i Norge og internasjonalt, og har stått på barrikadene i arbeidet med å sikre kvalitet og redusere byggfeil og bygningsskader i byggenæringen gjennom de 51 årene han har arbeidet som rådgiver.

Som FoU-sjef i Multiconsult og professor ved NTNUs fakultet for arkitektur og design og fakultetet for ingeniørvitenskap har Bjørberg tatt initiativet til en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som har bidratt til å flytte kunnskapsfronten på flere fagområder. Gjennom undervisning av studenter, opplæring av medarbeidere og omfattende kursvirksomhet har han sørget for at så vel ny som historisk kunnskap blir anvendt og bearbeidet.

Bjørberg har som en anerkjent ekspert bidratt aktivt til å sette bygg og bygningskvalitet på dagsorden i nasjonale medier. I faglig debatt og gjennom mange publikasjoner har hans evne til å kommunisere fagstoff til allmennheten på en lettfattelig og humoristisk måte vært en sterk markedsføring av bygningsfaget og ingeniørstanden.

Spesielt må fremheves Bjørbergs internasjonale engasjement og hans aktive innsats for at norske og utenlandske studenter kan lære av hverandre og hos hverandre.