Harpefoss_1390x576

Illustrasjon | Multiconsult. Harpefoss

Praktisering av naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet har engasjert Multiconsult AS og Bærekraftig Investering AS til å innhente erfaringer om praktiseringen av naturmangfoldloven og innspill til forbedringer og forenklinger.

13. oktober 2014

Klima- og miljødepartementet har engasjert Multiconsult AS og Bærekraftig Investering AS til å innhente erfaringer om praktiseringen av naturmangfoldloven og innspill til forbedringer og forenklinger.

Formålet med erfaringsinnhentingen har vært å innhente og sammenstille erfaringer med bruken av fire ulike regelverk i naturmangfoldloven og komme med innspill til forbedringer og forenklinger av praktiseringen. Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven for forvaltning av norsk natur og inneholder et bredt spekter av virkemidler. Det følger av regjeringsplattformen til regjeringen Solberg at loven skal ligge fast, men at praktiseringen av loven skal gjennomgås.

Solid og omfattende erfaringsinnhenting

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern, og gjelder for alle sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for dette mangfoldet. Loven trådte i kraft 1. juli 2009 og erstattet regler i naturvernloven og en rekke andre lover, samt introduserte nye regelverk.

Multiconsult sin gjennomgang har sett på praktiseringen av følgende fire regelverk i naturmangfoldloven: de miljørettslige prinsippene (§§ 8 til 12), prioriterte arter (§§ 23 og 24), utvalgte naturtyper (§§ 52 til 56) og dispensasjoner i verneområder (§ 48).

– Erfaringsgrunnlaget har vært basis for å svare på en rekke spørsmål om praktiseringen av regelverkene, inkludert om reglene virker etter sitt formål, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser reglene har hatt, og om det er rom for forenklinger eller forbedringer i praktiseringen av reglene, sier Gro Dyrnes, seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

Innhentingen er basert på omfattende spørreundersøkelser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, intervjuer med offentlige myndigheter og interesse- og bransjeorganisasjoner, samt gjennomgang av saksdokumenter. Erfaringsinnhentingen bygger i hovedsak på erfaringsmateriale fra institusjoner som utøver offentlig myndighet, inkludert kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, direktorater og departementer.

Erfaringsinnhentingen vil danne grunnlag for departementets videre oppfølging av praktiseringen av reglene.

Les rapporten her.