1/2

Multiconsult er positive til Energikommisjonens rapport | Illustrasjonsbilde

2/2

Fagdirektør Ida Bryn

Positive til energirapport – har innspill

I en høringsuttalelse støtter Multiconsult anbefalingene fra Energikommisjonen og mener det er svært positivt at rapporten gir energieffektivisering en høy prioritet og samtidig tar for seg energiproduksjon. Allikevel peker selskapet på noen regler som bør endres for å få til et helhetlig og vellykket arbeid innen energieffektivisering og fornybarproduksjon for bygg.

22. mai 2023
Cato A. Mørk

«Mer av alt – raskere» er et sjelden godt dokument som svarer ut det meste vi ser behov for av endringer dersom det gjøres riktig. Norge må innrette seg slik at vi kan operere i tråd med det resten av Europa gjør og rydde opp i begrepsforvirringen som er skapt her hjemme. I tillegg må vi få en del krav som muliggjør bruk av taksonomien, eksempelvis til komponenter og utstyr som reduserer klimagassutslipp, sier fagdirektør Ida Bryn i Multiconsult.

Internasjonale regler og forpliktelser

  • Næringslivet har behov for regulatoriske innretninger som muliggjør å oppfylle energikravene for å komme i gang med taksonomien som innføres via EU
  • Felles rammeverk og begreper er avgjørende for felles forståelse og transparens i aktivitetene. Det er også avgjørende for å sikre riktig og god kvalitet og oppnå resultater, dvs redusert energibruk.

Kritiske faktorer for vellykket enøksatsing i bygg

Multiconsult mener at hele ordningen med energikrav i teknisk forskrift, energimerkeordningen, NZEB definisjon og primærenergidefinisjon gjennomgås slik at innretningene og begrepene er konsistente, at de samsvarer med EUs retningslinjer gjennom Bygningsenergidirektivet og slik at taksonomien kan anvendes. Dette omfatter:

  • Primærenergifaktorer burde utredes nærmere, og antagelig settes slik at bygg med miljømessige gode løsninger som bioenergi, fjernvarme og fjernkjøling kommer omtrent likt ut i primærenergibehov som med varmepumpeløsninger. Se til våre naboland.
  • Energimerkeordningen bør revideres
  • Energikrav i teknisk forskrift (TEK) bør revideres
  • Uklare krav ved rehabilitering i teknisk forskrift
  • Manglende krav til komponenter og bygningsdeler
  • Manglende krav til energimåling av varme i leiligheter i borettslag og energi generelt ved leietakerforhold

Sol på bygg

I tilsvaret mener Multiconsult at det må legges til rette og gjøre det lettere å installere solenergiløsninger på bygg. I tillegg er det et behov for å forenkle regelverket for installasjon av solenergi på bygg.

Spesielt mener Multiconsult at det må utarbeides en strategi for solkraft på bygg, som omtaler innpasning i kraftmarkedet, byggesaksbehandling, og krav i teknisk byggeforskrift til solkraft på nye og rehabiliterte bygg. Strategien ses i sammenheng med oppgradering av eksisterende bygg og må sikre smart integrering av solkraft i kraftsystemet for en rask og trygg innfasing og utbygging.

En slik strategi må legge til rette for områdeløsninger og deling av lokalprodusert strøm og energilagring, der dette ikke påfører kraftnettet vesentlige ekstrakostnader som må dekkes av andre kunder over nettleien.

Les høringssvaret fra Multiconsult

Les mer: Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere»