1/3

Skisse av mulig utvikling for Eie i Egersund | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/3

Ny bebyggelse langs elvebredden, og med ny gangbro | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Fra vei til gate, Eigerøyveien | Illustrasjon: LINK arkitektur

Planlegger ny bydel i Egersund

Multiconsult har i samarbeid med LINK Arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for den fremtidige bydelen Eie i Egersund. Hovedgrepet er å skape en hel bydel med urbane løsninger, nye bygater, grøntområder, broer over elva, nye næringsarealer og nye boliger.

19. november 2020
Cato A. Mørk

Den lokale jernbanestasjonen ble flyttet ut av sentrum og til Eie for flere tiår siden, men nå skal forbindelsen mellom byen og kollektivknutepunktet gjenopprettes. Eie-området er lite utbygd i dag, men avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan.

Mulighetsstudien er gjennomført i samarbeid med grunneiere og andre interessenter i området, og på vegne av Eigersund kommune.

– Dette handler om sentrumsutvikling, og særlig om å utvikle områdene som ligger tett inntil sentrum. Alt skal henge i hop, og målet er å utvide sentrum mot Eie. Vi ønsker å styrke denne aksen. Det har også sammenheng med at det regionale trafikknutepunktet, jernbanestasjonen, ligger på Eie. Vi ønsker å støtte opp under og videreutvikle stasjonsområdet og arealene rundt, sier plansjef Dag Kjetil Tonheim til Dalane Tidende.

Ny bydel

I arbeidet med mulighetsstudien har det vært viktig å legge nye funksjoner tett inntil bykjernen for å styrke handel og aktivitet i sentrum med den historiske trehusbebyggelsen. Studien tar opp i seg føringene i kommuneplanen om at trehusbyen skal videreføres i den nye bydelen, men gis et moderne uttrykk.

– Byutvikling på Eie har vært et viktig tema i den nylig vedtatte kommuneplanen, og mulighetsstudien følger opp dette på en god måte. Eie skal bli en bydel, sier oppdragsleder Frans-Arne H. Stylegar i Multiconsult.

Tilbakemeldingene var gode da mulighetsstudien tidligere denne måneden ble presentert for kommuneplanutvalget i Eigersund. Nå skal arbeidet videreføres gjennom en reguleringsplan. Det oppdraget er også gått til Multiconsult.

Les omtale av saken i Dalane Tidende