1/3

På Mortensrud i Oslo er det allerede etablert ladeløsning for buss | Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

2/3

Anders Arild i Multiconsult er oppdragsleder.

3/3

Ladeløsningen på Mortensrud.

Planlegger fremtidens endeholdeplasser for elbusser

Kollektivselskapet Ruter har som ambisjon å øke antall elektriske busser i Oslo og deler av Viken. Multiconsult planlegger nå løsninger for hurtiglading på en rekke endeholdeplasser i Oslo-området.

26. mai 2020

I 2019 hadde Ruter 115 elbusser, som reduserer CO2-utslippene i forhold til vanlige busser med hele 5500 tonn i året. Framover skal det tilrettelegges for innfasing av enda flere el- busser i Oslo, og målsettingen er at bussparken skal være utslippsfri i løpet av 2028.

En slik omlegging av bussparken krever mulighet for hurtiglading på en rekke endeholdeplasser, og i forbindelse med nye bussanbud i 2021 og 2022 i Oslo ønsker Ruter å tilby slik ladeinfrastruktur på flest mulig endeholdeplasser. Multiconsult er nå godt i gang med å vurdere hvordan slike ladeløsninger kan innføres på rundt 20 endeholdeplasser i Oslo-området.

– I dette oppdraget har vi arbeid fra alt fra overordnet kartlegging via forslag til løsninger til myndighetsbehandling frem til rammesøknad. Det er motiverende å arbeide med et slik miljøprosjekt som vil bidra til å elektrifisere bussparken i Oslo og dermed redusere klimautslippene lokalt, sier oppdragsleder Anders Arild i Multiconsult.

Arbeidene Multiconsult gjennomfører omfatter en vurdering av økt plassbehov på endeholdeplassene, tilrettelegging for ny ladeinfrastruktur og servicebygg for busspersonell. Hensikten med prosjektet er å bidra med nødvendig infrastruktur for å elektrifisere rutebusstrafikken i Oslo i løpet av 2028.

Involverende prosess

Nødvendig ladeinfrastruktur består av nettstasjon, pantograf, likerettere og fordelerskap. Hurtiglading på endeholdeplassene vil typisk vare 10-15 minutter. Når valgt løsning er tatt skal det søkes om ramme for el-ladeinfrastruktur og servicebygg på de aktuelle endeholdeplasser, noe som krever en omfattende høringsrunde.

– Vi har jobbet med nabovarsler og rammesøknader, hatt kontakt med myndigheter og vurdert plassering av nettstasjoner. Nå arbeider vi videre med å søke om rammesøknader på alle 20 lokasjoner og håper at mye av dette skal være klart i løpet av høsten 2020, forteller Anders Arild.

Arild forteller at en utfordring i oppdraget har vært å involvere og få inn innspill og nødvendige tilbakemeldinger fra alle de berørte partene i prosjektet. Hittil er det godkjent rammetillatelser på to steder og det er sendt både nabovarsel og rammesøknader andre steder.

Les mer: