RIFs sommerjobbgruppe. Fra venstre Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI) | Foto: RIF

Ønsker strengere krav for å redusere vannlekkasjer

I en ny rapport fra en gruppe sommerjobbstudenter i RIF-firmaene anbefales det at staten tar et større ansvar for lekkasjene i vannrørene i kommunene. Multiconsult har vært vertskap og veiledere for studentene.

4. august 2021

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en uke, kommer fra RIFs ulike medlemsfirmaer hvor de har sommerjobb.

Sommerutfordringen defineres av ekspertutvalgets medlemmer. I år var det Multiconsult som var vertskap og veiledere for gruppen av studenter, som fikk i oppgave å undersøke hva utlekkasjer fra vannledninger koster samfunnet. Årets gruppe bestod av Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI).

Som sommerstudentenes rapport viser, er tilstanden på ledningsnettet vårt i utilfredsstillende standard. Opptil 50 prosent av det produserte vannet forsvinner i enkelte kommuner før det kommer frem til springen. I tillegg til at betydelige produksjonskostnader kunne vært spart er det lite bærekraftig at så mye vann bare forsvinner ut i grunnen.

Noe av lekkasjene lekker i overmål inn på et utett avløpsnett og belaster avløpsrenseanleggene våre med rent vann. Isolert sett er det årlige økonomiske lekkasjetapet på ca. en million kroner per kommune. Konsekvenser ved lekkasjetap er imidlertid langt mer alvorlig; Redusert livskvalitet, helsekostnader og svekket tillit. Dette er noen av ringvirkningene som følge av lekkasje i drikkevannsdistribusjonsnettet. Studentenes rapport støtter dermed opp under RIFs egen State of the Nation rapport fra i år.

Sigmund Tøien fra Multiconsult og RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk kommenterer sommerstudentenes arbeid og rapport på denne måten:

– Det er stort og omfattende tema studentene har jobbet med. Årets oppgave medfører at ekspertutvalget får belyst en viktig problemstilling i VA-bransjen. Vi er imponert over både innsatsen studentene har lagt for dagen og ikke minst resultatet de har kommet frem til i løpet av den korte tiden de hadde til rådighet.