1/3

Lansering av rapporten. Fra venstre: Heikki Eidsvoll Holmås (Multiconsult), statssekretær Mette Gundersen (Samferdselsdepartementet), Kjersti Kvalheim Dunham (Norconsult), Helen Roth (VIA), Nora O. Schjoldager (Multiconsult) og Ketil Søyland (Norconsult).

2/3

Den ferske rapporten ble overrakt fra Helen Roth til statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap) under lansering av rapporten 26. april i Oslo.

3/3

Ketil Søyland fra Norconsult og Nora O. Schjoldager fra Multiconsult har vært sentrale i utarbeidelsen av rapporten og presenterte funnene på lanseringen.

Ønsker mer ambisiøse klimakrav i offentlige anleggsprosjekter

Anleggsbransjen bidrar til betydelige klimagassutslipp. Offentlige innkjøp står for rundt halvparten av anleggsvirksomheten i Norge, og en fersk rapport peker på at offentlige innkjøpere må stille mer ambisiøse klimakrav.

26. april 2022
Cato A. Mørk

– Anleggsbransjen skal bidra til at Norge når målsettingen om minimum 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. For å nå dette målet bør det stilles strengere klimakrav slik at offentlige anskaffelser endrer fokus fra kun «mer vei for pengene» til «bedre og grønnere infrastruktur for pengene», sier daglig leder i VIA, Helen Roth.

Rapporten «Potensial for næringsutvikling – Mer ambisiøse klimakrav til anleggsbransjen» er utarbeidet av Multiconsult og Norconsult, på oppdrag fra VIA – Vital Infrastruktur Arena, en nasjonal klynge for sikker, smart og bærekraftig infrastruktur. Formålet med rapporten er å vise hvordan anleggsbransjen med strengere klimakrav fra det offentlige kan bidra til å redusere klimagassutslipp, og tar for seg tyngre infrastruktur som veg og bane som er finansiert av offentlige midler.

Klare anbefalinger

Rapporten kommer med åtte anbefalinger anbefalte tiltak som er nødvendig for at bransjen kan ta sin del av utslippskuttene. Anbefalingene omfatter alt fra politisk styring, regelverk, kontraktsutforming, kartlegginger og krav ved innkjøp.

– Økt innsats innenfor klima og miljø vil i tillegg til rene bærekraftgevinster, også gi store muligheter for forretningsutvikling for anleggsbransjen og Norge totalt sett. Vi ser at strengere krav til hele bygg, anleggs- og eiendomsnæringen har en rekke positive effekter, enten det er knyttet til reduserte utslipp, flere folk i arbeid, men også potensial for økonomisk gevinst for hele verdikjeden, sier Ketil Søyland som er prosjektdirektør for Bærekraft i Norconsult, og som har vært oppdragsleder for rapporten.

– Offentlige anleggsprosjekter utgjør en stor del av det norske anleggsmarkedet, og denne innkjøpsmakten bør forvaltes best mulig for å stimulere anleggsbransjen til å utvikle seg i en grønnere retning. Ofte gjennomføres tiltak for klimagassreduksjoner bare dersom de samtidig er kostnadsbesparende, men i rapporten er en av konklusjonene at det offentlige heller bør søke å utvikle bedre og grønnere infrastruktur for pengene, sier Nora O. Schjoldager, strategisk klima- og bærekraftrådgiver i Multiconsult, og som har vært sentral i utarbeidelsen av rapporten.

Rapporten ble lansert på et seminar 26. april og overlevert til statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen.

Anbefalinger fra rapporten

Rapporten skisserer åtte anbefalinger som oppsummerer tiltak som er nødvendig for at bransjen kan ta sin del av utslippskuttene:

  1. Direkte og indirekte utslipp i anleggsbransjen må likestilles.
  2. Håndbøker og regelverk må gjennomgås.
  3. Kontrakter må være mer dynamiske.
  4. Kostnadsrammer må følges av tilhørende klimagassrammer.
  5. Bransjen må redusere sine naturinngrep og ha som ambisjon å være naturnøytral.
  6. Kost/nytte-vurderinger må ligge til grunn ved valg av løsninger, materialer og metoder.
  7. Ombrukskartlegging må gjennomføres i alle prosjekter for å øke graden av ombruk i anleggsbransjen.
  8. Risiko ved utvikling og utprøving av nye løsninger/metoder for å redusere klimagassutslipp, må fordeles fornuftig.

Les mer: