Rapport_veier1390576

Økt vedlikeholdsetterslep på kommunale veier

En ny rapport fra Multiconsult og Analyse & Strategi viser at kommunene har havnet mer bakpå i vedlikeholdet av kommunale veier. Flere milliarder kreves hvert år dersom veiene skal opp på et akseptabelt nivå.

1. juli 2015

Rapporten «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier», skrevet på oppdrag fra kommuneorganisasjonen KS, viser at 46 prosent av det kommunal veinettet trenger oppgradering. I 2009, da forrige rapport ble laget, var tallet 43 prosent. Økningen tilsvarer rundt 1.300 kilometer vei.

Kreves 500 veimillioner årlig

Ifølge rapporten vil etterslepet fortsette å øke dersom pengebruken er uendret. For å holde tritt med slitasjen og holde tilstanden som i dag, kreves 500 veimillioner ekstra hvert år. For å oppnå det som kalles «lavt ambisjonsnivå» kreves ytterligere to milliarder i året de neste ti årene.

Multiconsult har også stipulert hva som må til for å nå «akseptabelt ambisjonsnivå». Det krever et tillegg på tre milliarder, i tillegg til de 500 millionene, per år i 10-15 år.

Planlegging viktig for vedlikehold

Til tross for behovet om store midler for å bedre veiene, så viser rapporten at god planlegging rundt vedlikehold kan bistå til at kommunene kommer i gang.

– Vi ser at kommunene kan lære av hverandre. Selv i kommuner med anstrengt økonomi har et systematisk arbeid med planlegging ført til økt politisk oppmerksomhet og mer ressurser til vedlikehold, sier Christian Listerud i Multiconsult, som har vært oppdragsleder for arbeidet.

Kartlagt med multiMap

Rapporten er utformet med hjelp av verktøyet multiMap, multiMap er et verktøy og metode for kartlegging av eksisterende bygningsmasse eller andre fysiske objekter som veier og broer.

– Kartleggingen fungerer som underlag for strategisk og taktisk planlegging i den videre utviklingen av porteføljen som kartlegges, samt for oppfølging og rapportering av tilstandsutvikling over tid. Metoden en generisk og kan tilpasses bruk til alle typer objekter, sier Listerud.

Les hele rapporten her.