Prosjektgruppen "Grønn VVS" var samlet i Multiconsults lokaler tirsdag 5. april.

Nytt verktøy tallfester klimagassutslipp fra VVS-installasjoner

Forskningsprosjektet «Grønn VVS», et prosjekt i regi av Forskningsrådet, har som mål få finne måter å designe og bygge VVS-anlegg som skal halvere klimagassutslippene innen 2025. Nå har prosjektet utviklet et verktøy som kan få stor innvirkning på valg av materialer i fremtidige VVS-installasjoner.

7. april 2022

Forskningsrådet har engasjert en prosjektgruppe ledet av Multiconsult som står for gjennomføringen av prosjektet. I første av totalt fire arbeidspakker har prosjektgruppen utviklet og programmert et verktøy som muliggjør kvantifisering av klimagassutslipp knyttet til materialer fra VVS-installasjoner.

– Verktøyet gjør at vi kan beregne og visualisere klimagassutslippet direkte i Revit, noe som muliggjør at VVS-rådgiveren direkte ser hva som har størst påvirkning, forteller Anna Marwig, prosjektleder for prosjektet.

Livsløpsanalyser av bygg er en ung vitenskap og VVS-installasjoner har stort sett ikke vært inkludert. Det finnes få studier, med varierende forutsetninger og svært sprikende resultater. Dette viser at det er et stort behov for mer kunnskap.

Bygger opp bransjeledende kunnskap og utvikler nye tjenester innen
miljø og VVS

I den innledende fasen har prosjektet bygd opp et kunnskapsgrunnlag for en metode som er nødvendig for å kunne optimalisere VVS-løsninger med hensyn på klimagass. Prosjektet har kartlagt tilgjengelig forskning som viser at VVS-installasjoner står for minst 20 % av det totale klimagassutslippet i bygg. En stor grunn til dette er at VVS-installasjoner har kort levetid og må skiftes ut flere ganger i løpet av byggets livsløp.

Kunnskapsgrunnlaget og verktøyet gjør at prosjektet nå kan sammenligne systemløsninger og VVS-installasjoner med hensyn på miljø.

– Vi står overfor et paradigmeskifte, der VVS-bransjen må komme på banen. Miljø vil være en avgjørende faktor ved valg av komponenter og systemer framover og bransjen er helt nødt til å tenke nytt, sier Anna Marwig.

Unikt bransjesamarbeid

Forskningsprosjektet er godt forankret i VVS-bransjen med samarbeidspartnerne som KLP Eiendom, Höegh Eiendom, GK Inneklima, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet. I tillegg er Futurebuilt og VKE med i en referansegruppe.

– Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers i bransjen er helt nødvendig for å nå klimamålene, og vi skal dele kunnskap med bransjen, slik at vi kan sette fart på miljøarbeidet og ta fatt på det grønne skiftet, avslutter Anna Marwig.