1/3

Det nye og moderne psykiatribygget tas i bruk i mai. | Foto: Hundven-Clements Photography

2/3

Slik ser resepsjonsområdet i det nye psykiatribygget ut. | Foto: Hundven-Clements Photography

3/3

I juni 2018 var det kranselag for psykiatribygget. På bildet: Finn Hall (klinikksjef psykisk helse og rus), Morten Staubo (hovedark. psykiatri (CURA)), Hans Thomas Gaarder (prosjektleder Skanska), Hans O. Haugen (oppdragsleder CURA), Unni Halvorsrud (brukerkoordinator SiV) og Tom Einertsen (prosjektdir).

Nytt psykiatribygg i Tønsberg tas i bruk

I midten av mai tas den moderne og brukertilpassede psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold i bruk. Nybygget på 12 000 kvadratmeter inneholder sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.

10. mai 2019

– Psykiatrien gleder seg til å ta i bruk de nye byggene som er blitt fantastisk fine. Dette er et stort løft for psykiatrien i Vestfold, sier prosjektdirektør for Sykehuset i Vestfold, Tom Einertsen.

– Målet har vært å skape et godt sted å være, for pasienter, pårørende og personale. Prosjektet har hatt fokus på at arkitekturen skal understøtte prosessen pasientene må gå igjennom, fra syk til frisk, og å skape omgivelser som skal motivere og engasjere pasienten i helbredelsesfasen, sier Morten Staubo hovedarkitekt for psykiatribygget for CURA-gruppen.

Sykehuset i Vestfold (Siv), CURA-gruppen og Skanska med sine tekniske underentreprenører gjennomfører sykehusbyggingen som et IPD-samspillsprosjekt. I et slikt prosjekt er blant annet prosjektresultatet styrende for alle parters suksess, og i dette prosjektet går samspill mellom partene lenger enn i andre prosjekter.

Sikkerhet og trivsel i fokus

Torsdag 9. mai ble psykiatribygget overlevert til Sykehuset i Vestfold. Nybygget består av et kontor- og poliklinikkbygg for dagbehandling og et sengebygg som skal dekke behandlingstilbud for til sammen 50 pasienter. Psykiatribygget har en terapihage, takhage for alderspsykiatri og åpent atrium for pasientene. Sengebygget er et høysikkerhetsbygg med strenge krav til pasienters sikkerhet og trivsel.

– Bevissthet om brukerne har vært førende for utforming av bygget. Vi har vært i kontinuerlig dialog med pasienter og personalet for å tilrettelegge på best mulig måte. Pasientene er i en helt spesiell situasjon hvor interaksjon og sosialt samvær i trygge rammer er vesentlig. Personalet har en utfordrende arbeidshverdag hvor det er viktig å tilrettelegge for sikkerhet, gode rutiner og trivsel, sier Staubo.

Godt samarbeid

Nytt psykiatribygg er en del av en større utbygging på ca. 45.000 kvadratmeter ved Sykehuset i Vestfold. Byggestart var i 2017 og hele utbyggingen er planlagt fullført i 2021, og omfatter også nybygg for somatikk med blant annet nytt akuttsenter.

– I dette prosjektet har vi blant annet hatt fokus på tidlig involvering av alle parter og deling av informasjon. Det har fungert veldig godt at alle parter tar ansvar og jobber mot et felles mål, sier Hans Ole Haugen, leder for CURA-gruppen.

CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid, og består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult. Skanska er totalentreprenør, og har med seg Assemblin AS som teknisk underentreprenør på rør, Haaland Klima AS på ventilasjon og Bravida Norge AS på elektro.

– Et så omfattende prosjekt krever tilstedeværelse og godt samspill mellom de ulike aktørenes komplimentere kompetanse, med felles fokus på å skape et godt resultat som møter kunden og de fremtidige brukernes behov. På prosjektet har hele prosjektgruppen vært samlokalisert for å effektivisere beslutningsprosesser, og vi har hatt utstrakt bruk av digitale verktøy og modeller for å forbedre og effektivisere gjennomføringen av prosjektet. Skanskas visjon er «vi bygger for et bedre samfunn», og vi er ydmyke og stolte over å ha fått være med å skape et fremtidsrettet og moderne psykiatrisk helsetilbud for befolkningen i regionen, sier Hans-Thomas Gaarder, Skanskas prosjektdirektør.

 

Fakta om prosjektet:

  • Sykehuset i Vestfold (Siv), CURA-gruppen og Skanska, med sine tekniske underentreprenører gjennomfører prosjektet som ‘Integrated Project Delivery (IPD).
  • IPD er et samspillsformat utviklet for å heve effektivitet og minske konfliktnivå i bygg- og anleggsbransjen. Viktige prinsipper er tidlig involvering av alle parter, samt felles risiko- og beslutningstaking.
  • CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid, og består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult.
  • Skanskas tekniske underentreprenørene Assemblin, Haaland Klima og Bravida har også vært med i IPD-gruppen helt fra begynnelsen.

 

Se video fra byggingen av sykehuset.