Nytt Longyearbyen sentrum

Et nytt og spennende oppdrag for opparbeidelsesplan av gågata og torget i Longyearbyen settes nå i gang. Multiconsults solide tilstedeværelse i nord gjorde at selskapet gikk av med seieren mot tre andre tilbydere.

20. september 2018

Gågata og torget skal binde sammen de ulike funksjonene i sentrum. Dette er områder både fastboende og besøkende møtes, unge og voksne. I oppdraget skal Multiconsult blant annet levere opparbeidelsesplan, belysningsplan, gateprofiler og kostnadskalkyle. Oppdraget er et forprosjekt, med Longyearbyen Lokalstyre som oppdragsgiver.

Nytt visuelt uttrykk

Dagens situasjon mangler helhet og gjennomgående kvalitet. Sentrum er preget av dårlig definerte overganger mellom private og offentlige arealer, setningsskader på belegning, og et uryddig uttrykk. En ny opparbeidelsesplan skal sikre gjennomgående kvalitet og løfte sentrumsområdet med et nytt visuelt uttrykk.

– En ny plan må tilpasses både eksisterende og fremtidig tenkt situasjon. Delplanen for sentrumsområdet, med tilhørende beskrivelse og bestemmelser, gir føringer og uttrykker hvilke utviklingsambisjoner som finnes. Det er et ønske om økt tetthet og en tydeligere bystruktur, sier Anne Kristin Udgaard, oppdragsleder og senior landskapsarkitekt i Multiconsult.

Felles sentrumgulv

Gågaten skal binde sentrum sammen og sørge for at eksisterende og nye elementer spiller på lag og henvender seg til et felles sentrumsgulv.

– Målet er at anlegget totalt sett fremstår som estetisk tiltalende og blir en integrert del av det eksisterende omkringliggende sentrumslandskapet. Et godt sluttresultat krever solid byromsforståelse, gode trafikale løsninger, helhetlig design og riktig materialbruk. Overvannshåndtering, belysning og inventar er alle viktige elementer i opprustingen, sier Trond Haug, assisterende oppdragsleder på Multiconsults Svalbardkontor.

Viktige elementer i ny opparbeidelsesplan:

– Løfte det visuelle utrykket
– Styrke sentrumsidentiteten
– Riktig belysning
– God klimatilpasning
– Fokus på drift og vedlikehold
– God overvannshåndtering
– Økonomisk gjennomførbarhet